Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (POS1-02)

Politikk og menneskerettigheter

Politiske prosesser og institusjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814
 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger
 • gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse
 • presentere beslutningsprosesser i aktuelle politiske saker
 • gjøre rede for viktige norske og samiske politiske institusjoner og organer og forklare hvilke funksjoner de har
 • beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn
 • drøfte massemedienes rolle som politisk aktør
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Demokrati og medborgerskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge

Internasjonale politiske systemer og aktører

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere og sammenlikne ulike politiske systemer
 • gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder
 • sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
 • beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering
 • diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør
 • beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere stater

Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer
 • drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder

Menneskerettighetenes verdigrunnlag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet

Menneskerettighetene i politisk praksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Side 10 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!