Læreplan i pølsemakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PMF3-01)

Etter Vg3

Råvarer og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av deiger, farser, pølseprodukter og ulike påleggsvarer
 • følge systemer og rutiner for varemottak
 • utføre produksjon, emballering, merking, lagring og distribusjon i henhold til gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystem
 • gjøre rede for dyrenes anatomi og kjøttets struktur
 • gjenkjenne og beskrive ulike kjøttråvarer og biprodukter som brukes
 • gjøre rede for kjøttets egenskaper og sammensetning og utnytte dette i produksjonen
 • utvikle resepter og produsere næringsmidler i samsvar med gjeldende regelverk
 • forklare ulike kjemiske reaksjoner som skjer under produksjon av næringsmidler
 • beherske ulike behandlingsteknikker og prosesser som brukes for produksjon av deiger, farser og pølseprodukter og det øvrige sortimentet
 • bruke hjelpe- og tilsetningsstoffer i henhold til gjeldende regelverk og resepter
 • drøfte hvordan råvarer, tilsetningsstoffer og produksjonsmetoder påvirker produktets næringsinnhold
 • gjøre rede for eventuelle allergiske reaksjoner på bearbeidede kjøttvarer
 • bruke tilgjengelig informasjonsteknologi ved oppskriftsberegning og produktkalkulasjon
 • velge og bruke håndverktøy, maskiner og utstyr på en faglig korrekt måte
 • montere og demontere maskiner og utstyr til forskjellige produkter
 • utføre forebyggende vedlikehold
 • bruke og behandle alle typer tarmer som utnyttes i produksjonen
 • bruke ulike røyke-, koke- og steikemetoder i produksjonen
 • forklare betydningen av relativ fuktighet og tørkesvinn
 • planlegge arbeidet og gjøre bruk av flytskjema
 • bruke tilgjengelig teknologi i produksjonsprosessen, trekke ut driftsdata og foreta korreksjoner ved avvik
 • identifisere unormale tilstander i arbeidsoperasjoner, analysere feil og foreta korrigeringer
 • følge rutiner for renhold og renholdskontroller og forebyggende vedlikehold av lokaler, maskiner og utstyr og gjøre rede for konsekvenser ved avvik

Hygiene og kvalitetsstyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystemer
 • følge gjeldende regelverk og rutiner for persontrafikk og vareflyt og gjøre rede for hygienesoner
 • følge rutiner for bekjempelse av insekter og andre skadedyr
 • gjøre rede for tilsynsmyndighetenes oppgaver og virkeområder i bedriften

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhenger mellom produktivitet, kvalitet og internt arbeidsmiljø
 • drøfte bransjens rammebetingelser og bedriftens plass i samfunnet
 • drøfte hvilke faktorer som kan påvirke økonomiske resultater
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette
 • følge bedriftens krav til profesjonell kundebehandling
 • bruke digitale verktøy i produksjon og omsetning av varer
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og bruk av verneutstyr
 • drøfte ansvaret pølsemakeren har for å verne om miljøet, og gjøre rede for hvordan dette kan gjennomføres i praksis
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!