Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR9-03)

Kompetansemål etter påbygging til generell studiekompetanse – yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne delta i ulike muntlige aktiviteter som aktør og tilhører
 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • uttrykke seg med godt forståelig uttale og funksjonelt ordforråd
 • videreutvikle evnen til å tilpasse innhold og språk etter situasjon
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • presentere norskfaglige og andre emner og drøfte det framlagte innholdet
 • formidle faginnhold og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
 • sammenfatte informasjon i lengre muntlige presentasjoner
 • lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne følge resonnementer og delta aktivt i ulike former for muntlig kommunikasjon
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • lytte til, forstå og gjengi enkel informasjon fra svensk og dansk
 • uttrykke seg både forberedt og spontant med god uttale og flyt og med et variert ordforråd
 • tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • bruke relevant terminologi i samtaler om norskfaglige emner
 • sette sammen og framføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese egnede tekster på bokmål og nynorsk med flyt, sammenheng og forståelse
 • lese egnede tekster i ulike sjangere for å ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • skrive sammenhengende med funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster tilpasset formål og mottaker
 • skrive enkle litterære tolkninger og resonnerende tekster
 • mestre de fleste sentrale regler innenfor ortografi, formverk, setningsbygning og tekstbinding
 • orientere seg i egnede tekster av ulik kompleksitet og velge, sammenfatte og vurdere informasjon
 • lese et utvalg egnede samtidstekster og reflektere over hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster
 • skrive litterære tolkninger, kreative og resonnerende tekster med utgangspunkt i norskfaglige tekster og egen erfaringsbakgrunn
 • skrive informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig informasjon
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring og mestre sentrale regler i formverk og ortografi
 • tilpasse språket etter formål, innhold og mottaker
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte, beherske digital kildehenvisning og følge regler for personvern og opphavsrett

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom moderne norsk språk og eget morsmål
 • gjøre rede for hovedlinjer i norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i egnede tekster hentet fra ulike digitale medier, og se dem i lys av den kulturelle referanserammen tekstene er produsert i
 • vurdere bruk av humor og ironi i egnede tekster
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg egnede samtidstekster
 • lese et utvalg egnede sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken i moderne språkdrakt, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflektere over form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
 • gjøre rede for noen særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
 • gjøre rede for noen konsekvenser norsk språk- og fornorskingspolitikk har hatt for samisk språk og kultur
 • gjøre rede for et egnet utvalg nordiske tekster i oversettelse
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg egnede norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • forklare argumentasjonen i egnede sakprosatekster ved å bruke kunnskap fra retorikken
 • gjennomføre en selvvalgt fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Side 9 Av 10

Ressurser for læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!