Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK2-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Økonomistyring

Næringsliv og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedtrekk i næringsutvikling i Norge og forklare årsaker til strukturendringer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • gjøre rede for hva innovasjon og entreprenørskap betyr for verdiskaping og sysselsetting i dagens samfunn
 • beskrive bedrifter med hensyn til næringstilknytning, foretaksform, interessenter, mål, arbeidsbetingelser og støtte- og hovedaktiviteter
 • gjøre rede for hvordan lokale ressurser gir grunnlag for næringsvirksomhet og vurdere eventuelle interessekonflikter i forbindelse med ressursbruk

Økonomistyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke digitale verktøy i økonomiske beregninger
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 • føre og avslutte regnskap for ulike forretningstilfeller i handels- og servicebedrifter og foreta årsoppgjørsdisposisjoner i samsvar med gjeldende regelverk
 • utarbeide resultat- og balanserapporter for småforetak i samsvar med gjeldende regelverk
 • beregne aktuelle nøkkeltall
 • vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering
 • utarbeide produktkalkyler for handels- og servicebedrifter og begrunne valg av metode
 • forklare hvordan budsjettering inngår i økonomistyringen
 • utarbeide og vurdere resultat- og likviditetsbudsjett for handels- og servicebedrifter
 • foreta budsjettkontroll og vurdere avvik
 • gjøre rede for hvordan profesjonelle administrative IKT-baserte verktøy kan brukes i økonomistyringen

Etikk og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet
 • gjøre rede for krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring
 • gjøre rede for gjeldende regelverk knyttet til revisjon og revisors rolle i en bedrift
 • gjøre rede for regnskapslovens krav til miljørapportering
 • presentere og vurdere miljøtiltakene i en miljøsertifisert bedrift

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!