Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Økonomistyring

Næringsliv og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedtrekk i næringsutvikling i Norge og forklare årsaker til strukturendringer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • gjøre rede for hva innovasjon og entreprenørskap betyr for verdiskaping og sysselsetting i dagens samfunn
 • beskrive bedrifter med hensyn til næringstilknytning, foretaksform, interessenter, mål, arbeidsbetingelser og støtte- og hovedaktiviteter
 • gjøre rede for hvordan lokale ressurser gir grunnlag for næringsvirksomhet og vurdere eventuelle interessekonflikter i forbindelse med ressursbruk

Økonomistyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke digitale verktøy i økonomiske beregninger
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 • føre og avslutte regnskap for ulike forretningstilfeller i handels- og servicebedrifter og foreta årsoppgjørsdisposisjoner i samsvar med gjeldende regelverk
 • utarbeide resultat- og balanserapporter for småforetak i samsvar med gjeldende regelverk
 • beregne aktuelle nøkkeltall
 • vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering
 • utarbeide produktkalkyler for handels- og servicebedrifter og begrunne valg av metode
 • forklare hvordan budsjettering inngår i økonomistyringen
 • utarbeide og vurdere resultat- og likviditetsbudsjett for handels- og servicebedrifter
 • foreta budsjettkontroll og vurdere avvik
 • gjøre rede for hvordan profesjonelle administrative IKT-baserte verktøy kan brukes i økonomistyringen

Etikk og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet
 • gjøre rede for krav som stilles til autorisasjon i forbindelse med regnskapsføring
 • gjøre rede for gjeldende regelverk knyttet til revisjon og revisors rolle i en bedrift
 • gjøre rede for regnskapslovens krav til miljørapportering
 • presentere og vurdere miljøtiltakene i en miljøsertifisert bedrift

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!