Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Økonomi og ledelse

Bedrift og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte bedrifters samfunnsansvar og gjøre rede for hvordan bedrifter integrerer samfunnsansvar i beslutningsgrunnlaget
 • gjøre rede for årsaker til at det kan oppstå avvik mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • gjøre rede for interessegrupper og drøfte hva som kan utløse interessekonflikter ved fastsettelse av bedrifters mål
 • gjøre rede for konsekvenser av den økonomiske globaliseringen og vurdere hva denne kan bety for enkeltmennesker, bedrifter og samfunn

Markedstilpasning og produksjonsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere bedriftsøkonomiske problemstillinger ved bruk av teoretiske modeller og vurdere modellenes muligheter og begrensninger
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 • gjøre rede for ulike kostnadstyper og hvordan de varierer med aktivitetsnivået i en bedrift
 • gjøre rede for forhold som påvirker etterspørselen etter et produkt og forklare sammenhengen mellom priselastisitet og grenseinntekt
 • bestemme optimal markedstilpasning og gjøre rede for hva som skjer når forutsetningene endres
 • gjøre rede for konkurransesituasjonen ved ulike markedsformer
 • forklare prisdifferensiering og beregne resultat ved bruk av prisdifferensiering som markedsstrategi
 • utarbeide dekningspunktanalyser og vurdere aktuelle tallstørrelser som grunnlag for å bedre lønnsomheten
 • beregne og vurdere valg av produkter ved en knapp produksjonsfaktor
 • utarbeide investeringsanalyser, vurdere risiko, bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsmessige virkninger av ulike alternativer
 • budsjettere kapitalbehovet for investeringsprosjekter
 • beregne finansieringskostnader, utarbeide forslag til finansiering av ulike prosjekter og begrunne valg av alternativer

Organisasjon og ledelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for ledelse som funksjon og vurdere hvordan ulike måter å utøve lederskap på kan påvirke arbeidsmiljø, bedriftskultur og effektivitet
 • utarbeide en hensiktsmessig organisasjonsplan
 • gjøre rede for hvordan bedrifter kan øke endringsberedskapen gjennom kompetanseutvikling og organisasjonslæring
 • diskutere hvilke utfordringer en bedrift kan ha i møte med ulike kulturer
 • gjøre rede for krav som stilles til HMS-arbeid i en bedrift og for hva som kjennetegner et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!