Læreplan i naturfag (NAT1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Forskerspiren

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte
 • skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen

Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
 • gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv
 • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien
 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene
 • gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Kropp og helse (Ernæring og helse)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
 • forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom
 • beskrive hvordan man kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer
 • beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen
 • forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen
 • beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår
 • gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges
 • gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin
 • gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene

Verdensrommet (Stråling og radioaktivitet)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
 • gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet
 • presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter
 • beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av simuleringer og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og årstider oppstår

Fenomener og stoffer (Energi for framtiden)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
 • gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer
 • undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen
 • planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
 • gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater
 • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes
 • forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
 • gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker
 • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene

Teknologi og design (Bioteknologi)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet
 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess
 • gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

Side 9 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!