Læreplan i naturfag (NAT1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg1

Forskerspiren

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer og varierer parametere
 • gjennomføre enkle datasimuleringer for å illustrere naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere usikkerhet og feilkilder i målingar og resultater
 • vurdere og argumentere for gyldighet og kvalitet av egne og andres observasjonsdata

Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 • vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk
 • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
 • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
 • gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

Kropp og helse (Ernæring og helse)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
 • gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
 • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
 • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
 • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

Verdensrommet (Stråling og radioaktivitet)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstrålingog forklare fenomenene
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Fenomener og stoffer (Energi for framtiden)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten
 • gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbare batterier og til brenselceller
 • gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde
 • gjøre rede for hydrogen som energibærer

Teknologi og design (Bioteknologi)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen samt diskutere betydningen av arv og miljø
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi
 • vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Side 10 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!