Læreplan i medieutvikling - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK7-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 30. november 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2017

Formål

Programfaget medieutvikling skal bidra til å gi kompetanse om hvordan ny teknologi og digitalisering fører til endringer i tradisjonelle kommunikasjonsmønstre der medieprodukter og innhold blir produsert, formidlet, brukt, delt og tolket. Antallet formidlingskanaler og konkurransen om å engasjere og fange publikums interesse utfordrer medieprodusentene. Delingskulturen fører til at tradisjonelle aktører ikke lenger er de eneste som driver den teknologiske utviklingen framover.

Opplæringen i medieutvikling skal bidra til at eleven utvikler nye og engasjerende ideer som skaper nye arenaer mellom publikum og innhold i mediene. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om hvordan medieprodukter, innhold, tjenester og løsninger utvikles i samspill med brukerne og teknologien. Opplæringen skal også legge grunnlag for å utvikle kompetanse i å presentere og visualisere ideer hos den enkelte eleven. Opplæringen skal omfatte produksjon og publisering av egne medietekster.

Opplæringen skal bidra til at eleven utvikler kompetanse til kritisk å vurdere etablerte og nye kilder. Perspektiv på tidligere tiders medieuttrykk er sentralt for å forstå dagens medieproduksjon. Videre skal opplæringen bidra til at eleven reflekterer over utfordringer og muligheter ved å utvikle konsepter. Opplæringen skal også legge til rette for selvstendighet og samarbeid og fremme skapende aktiviteter og idéutvikling.

Struktur

Programfaget er strukturert i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Fag

Hovedområder

Medieutvikling

Konsept og idéutvikling

Medieteknologi

Hovedområder

Konsept og idéutvikling

Hovedområdet konsept og idéutvikling omfatter å samle inn, bearbeide, analysere og formidle tilgjengelig informasjon for å kunne utvikle nye ideer og konsepter. Utvikling av kreativitet, nye ideer og konsepter tilpasset nye plattformer og sosiale medier inngår også i hovedområdet.

Medieteknologi

Hovedområdet medieteknologi dreier seg om å utforske teknologi på ulike måter og utvikle kunnskap som kan brukes for å skape konsepter. Hovedområdet omfatter også utvikling av nye arenaer med ny teknologi tilpasset et innhold som kan gi innovative og framtidsrettede brukeropplevelser.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Medieutvikling: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I det valgfrie programfaget nye medier skal grunnleggende ferdigheter forstås slik:

Muntlige ferdigheter i medieutvikling innebærer å redegjøre verbalt for egne konsepter og valg av visuelle uttrykk, og å kunne tilpasse språket til målgrupper med ulik faglig kompetanse. Ferdighetene innebærer også å kunne bruke fagterminologi.

Å kunne skrive i medieutvikling innebærer å formulere et konsept. Videre innebærer det å kunne bruke et korrekt skriftlig språk som er lett å lese, for å gjøre konseptet brukervennlig.

Å kunne lese i medieutvikling innebærer å lese data, tolke statistikk, forstå fagterminologi og sette seg inn sjangre som gjelder for dagens medietekster.

Å kunne regne i medieutvikling innebærer å sammenfatte egne og andres datamateriale for å utvikle nye ideer og løsninger.

Digitale ferdigheter i medieutvikling innebærer å bruke forskjellige programmer til å bearbeide informasjon og presentere tabeller og grafiske framstillinger. Det innebærer videre å kombinere ulike medier og teknologi og publisere ved hjelp av relevant programvare.

Kompetansemål

Medieutvikling

Konsept og idéutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • analysere og diskutere forskjellige typer kommunikasjon, situasjonen de foregår i, og de kulturelle, sosiale og geografiske rammene
  • innhente, analysere og bruke data til å utvikle egne konsepter og ideer tilpasset nye plattformer og sosiale medier
  • gi eksempler på og drøfte hvordan bruk av ulike former for teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og brukeropplevelser
  • bruke relevante metoder for å utvikle og visualisere produksjonen av en prototype
  • gjennomføre en pitch av et konsept for publisering og kunne begrunne egne valg

Medieteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforske, planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike kommunikasjonsstrategier for en tenkt eller reell oppdragsgiver
  • presentere og publisere et innhold tilpasset en målgruppe, en kommunikasjonssituasjon og en tematikk ved å bruke relevant teknologi
  • produsere egne konsepter tilpasset ulike målgrupper, kommunikasjonssituasjoner og tematikk ved å bruke relevant teknologi
  • bruke utstyr og digitale verktøy tilpasset valgt medium
  • vurdere egne og andres medieproduksjoner

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Fag

Ordning

Medieutvikling

Elevene skal ha en standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Fag

Ordning

Medieutvikling

Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Fag

Ordning

Medieutvikling

Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!