Læreplan i modellbyggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MOB3-01)

Etter Vg3

Modellframstilling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje arbeidet i tråd med spesifikasjonar og kundekrav
 • velje og bruke maskiner og vedlikehalde desse
 • velje og bruke materiale, verktøy og utstyr tilpassa arbeidsoppgåvene og grunngi vala sine
 • velje og bruke måleverktøy
 • teikne oppslag, setje deling på modell og bestemme slepp ut frå standardar
 • vurdere utforming og dimensjonar på kjernar og utvisarar
 • rekne ut krymp på grunnlag av støypelegering og spesifikasjonar
 • vurdere behovet for arbeidsmonn ut frå teikningar og kundekrav
 • rekne ut slepp på modell og kjernedor
 • vurdere behov for endring av teikningar og modellar med tanke på forming og drøfte løysningar med oppdragsgivaren
 • gjere greie for kva krav støyperia set til modellar
 • overflatebehandle modellar, bruke fargesymbol og ta omsyn til slitasje
 • tilpasse kjernekasser til skytemaskiner
 • montere modell og løpssystem på plate
 • programmere og klargjere CNC-maskiner og utstyr tilpassa produksjonsoppgåver
 • velje skjereverktøy og skjeredata
 • vurdere ulike metodar for effektiv og rasjonell framstilling av modellar
 • bruke verneutstyr i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • vedlikehalde maskiner og utstyr i tråd med prosedyrar

Materialteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velje materiale i tråd med arbeidsoppgåver, spesifikasjonar og produksjonsutstyr
 • gjere greie for materiale som blir nytta til modellbygging
 • vurdere økonomiske konsekvensar av materialval
 • velje og bruke tilverkingsteknikkar i tråd med materialval
 • klargjere materialemne for styrte verktøymaskiner
 • handtere materiale og avfall i tråd med reglane for helse, miljø og tryggleik i bedrifta

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • rekne ut toleransar etter teikningar og standardar
 • tolke og forklare teikningar, teikningssymbol og målsetjingar
 • registrere avvik og utføre avvikshandsaming i tråd med prosedyrar
 • vurdere sitt eige arbeid i tråd med krav til effektivitet og lønnsemd
 • handsame opplysningar frå kundar og oppdragsgivarar i tråd med fagetiske normer
 • utføre sluttkontroll av arbeidsoppgåver
 • utføre arbeid i tråd med system for helse, miljø og tryggleik og kvalitet
 • bruke produkt- og HMS-datablad

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!