Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MIN1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Medie- og informasjonskunnskap 2

Medieutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudtrekk i internasjonal mediehistorie
 • gjere greie for sentrale trekk ved internasjonal mediestruktur og internasjonal mediepolitikk
 • diskutere media si rolle i utviklinga av demokrati i eit internasjonalt perspektiv
 • presentere sør-nord-problematikken i det internasjonale mediebildet
 • gjere greie for sentrale trekk ved mediestrukturen i utviklingsland
 • diskutere konsekvensar medieutviklinga har for journalistrolla

Uttrykksformer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere form og innhald i ulike avis-, radio-, film- og fjernsynssjangrar
 • lage produksjonsplan for eigne medieproduksjonar med oversikt over tidsbruk og kostnader
 • skape og presentere eigne medieprodukt i ulike kombinasjonar av tekst, lyd og bilde og grunngje val av medium og publiseringsform
 • bruke forteljarteknikkar, munnlege uttrykksmåtar og dramaturgiske verkemiddel i eigne medieproduksjonar
 • analysere og evaluere eigne og andre sine medieprodukt
 • utvikle eit medieprodukt i samarbeid med ei bedrift eller ein organisasjon
 • analysere media si rolle som kunst- og kulturformidlar
 • hente inn, vurdere og bruke kjelder på ein relevant måte som kan etterprøvast

Medium, individ og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere media som ressurs og maktfaktor i samfunns- og arbeidsliv og diskutere opne og skjulte funksjonar
 • gjere greie for ulike medieideologiar
 • vurdere korleis media kan forme haldningar, normer og verdiar
 • utforske påverknadsstrategiar i ulike typar medieprodukt
 • drøfte korleis media er med på å skape, forsterke og motverke informasjonskløfter
 • diskutere kva for roller informasjonsbyrå og lobbyverksemd spelar i eit demokrati
 • undersøkje korleis produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert av ulike interesser
 • gjere greie for sentrale lover og føresegner som gjeld opphavsrett, personvern og ytringsfridom
 • reflektere over etiske problemstillingar og utfordringar i møtet mellom medium og ulike kulturar
 • reflektere over media si rolle når det gjeld informasjons-, nyheits- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!