Læreplan i medie- og informasjonskunnskap - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MIN1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medieutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere pressa si rolle i utviklinga av demokratiet i Noreg
 • drøfte korleis ytringsfridom er ein føresetnad for frie medium og demokrati
 • gjere greie for sentrale trekk ved mediehistoria i Noreg
 • gjere greie for hovudtrekk ved norsk mediepolitikk fram til i dag
 • presentere hovudliner i mediestrukturen i Noreg

Uttrykksformer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for kva informasjon er, og kva for informasjonstypar som finst
 • gjere greie for arkitekturen til Internett
 • diskutere etiske utfordringar knytte til Internett og nye medium
 • gjere greie for prosessen frå hending til nyheit i media
 • forklare kva som ligg i omgrepet pressa sin sjølvjustis, og diskutere konsekvensar av brot på presseetiske normer
 • gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning
 • diskutere objektivitetsomgrepet i samband med formidling av stoff i media
 • vurdere og bruke aktuelle digitale verktøy i ulike former for personleg kommunikasjon
 • kunne føre opp kjelder, vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt
 • forme ut eigne journalistiske medieuttrykk i ulike kanalar og grunngje val av målgruppe, kanal og teknologi

Medium, individ og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for sentrale kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmodellar
 • diskutere kva som er god kommunikasjon, og vurdere kva som kan hindre slik kommunikasjon
 • forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster
 • utforske medietilbodet i det fleirkulturelle Noreg og diskutere korleis media kan påverke identiteten til urfolk og nasjonale og etniske minoritetar
 • diskutere kva følgjer det kan få at mange er aktive brukarar av media og sjølve utviklar medieprodukt
 • vurdere bruk og misbruk av statistikk
 • gjere greie for ulike påverknadsmodellar og vurdere korleis folk kan bli påverka av ulike medium
 • vurdere kva som kan påverke val av medium
 • vurdere kva rolle media spelar for læring, likestilling og identitetsdanning

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!