Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MFL1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Markedsføring og ledelse 2

Situasjonsanalyse og markedsinformasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre en konkurrentanalyse
 • vurdere en organisasjons videre framdrift med utgangspunkt i situasjonsanalyse og konkurrentanalyse
 • gjennomføre en markedsundersøkelse og presentere resultatene av den skriftlig, muntlig og digitalt
 • bearbeide, analysere og tolke innhentede data ved hjelp av digitale verktøy
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 • vurdere mulige feilkilder og etiske problemstillinger ved gjennomføring av markedsundersøkelser

Personalutvikling og ledelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for personalets og ledelsens rolle og betydning i en organisasjon
 • diskutere mulige konsekvenser av personalkonflikter og hvordan slike konflikter kan håndteres
 • drøfte hvordan medarbeidersamtaler kan brukes som verktøy i personalarbeid
 • vurdere hvordan en organisasjon kan arbeide strategisk med planmessig rekruttering, motivering, kompetanseutvikling og evaluering
 • vurdere tiltak for å motivere og utvikle personalet som ledd i en organisasjons internmarkedsføring

Konkurransemidlene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte merkevarebyggingens funksjon og rolle i produktbeslutninger
 • gjøre rede for innholdet i begrepene merkeelementer og merkeverdi og analysere merkevarers betydning for posisjonering
 • gjøre rede for psykologisk prising, prisfølsomhet og priselastisitet
 • beregne pris ved hjelp av verdibasert og kostnadsbasert prisstrategi
 • drøfte ulike former for vertikal og horisontal integrasjon
 • drøfte makt og avhengighet i distribusjonssystemet
 • gjøre rede for elektronisk handel som en del av et distribusjonssystem
 • vurdere og anbefale aktuelle distribusjonsstrategier for en organisasjon
 • drøfte fordeler og ulemper ved bruk av ulike former for medier og begrunne valg av mediemiks
 • anbefale en realistisk kommunikasjonsstrategi med utgangspunkt i markedets, organisasjonens og produktets karakter
 • vurdere hvordan produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon kan brukes som konkurransemiddel

Markedsstrategi og markedsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere visjon, forretningsidé og overordnet mål for en organisasjon
 • formulere markedsmål ved hjelp av et målhierarki
 • bruke ekspansjonsmatrisen som ledd i utformingen av en organisasjons strategi
 • utarbeide en enkel markedsstrategi rettet mot forbrukermarkedet med utgangspunkt i konkurransemidlene
 • presentere en aktivitetsplan og et enkelt budsjett for å gjennomføre aktivitetene i markedsplanen
 • forklare hvordan organisasjoner kan kontrollere og evaluere sine markedsaktiviteter

Etikk og samfunnsansvar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hva som menes med økonomisk bærekraftig forretningsdrift
 • drøfte organisasjoners samfunnsansvar ut fra et etisk og et forretningsmessig perspektiv
 • vurdere sammenhengen mellom en organisasjons samfunnsansvar og omdømme
 • formulere mål for en organisasjons samfunnsansvar og utarbeide bedriftsetiske retningslinjer

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!