Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3 (LBR6-01)

Økologisk landbruk 2

Planlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • klarleggje nøkkelfaktorar som påverkar økonomien på ein økologisk gard
 • analysere økonomien i ein økologisk produksjon
 • rekne ut næringsbalansen på gardsnivå
 • gjere greie for faktorar som påverkar biologisk nitrogenfiksering hos belgvekstar, og gjere enkle utrekningar av denne nitrogenforsyninga
 • vurdere ulike typar landbruksproduksjon med omsyn til energirekneskap og utslepp av klimagassar
 • vurdere produksjon, marknadssituasjon og omsetjingsformer for økologiske produkt
 • lage ein plan for omlegging til økologisk drift på eit gardsbruk med utgangspunkt i eit heilskapleg, langsiktig perspektiv

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre fôring og stell av dyr i eit økologisk driftsopplegg
 • planleggje og gjennomføre spreiing av forskjellige typar husdyrgjødsel eller annan gjødsel med tanke på best mogleg tilførsel av næringsstoff til kulturplantane
 • utføre arbeidsoperasjonar og dyrkingstiltak i økologiske plantekulturar til rett tid
 • planleggje og gjennomføre førebyggjande og direkte tiltak for å regulere ugras, skadedyr og sjukdommar i økologiske kulturar og vekstskifte
 • stille inn og bruke maskiner og reiskapar i økologisk plantedyrking
 • samanlikne ulike maskiner og mekaniseringsliner med tanke på økonomi, agronomi, jordstruktur og energibruk
 • vurdere ulike bygningsmateriale ut frå økonomi og etter kor miljøvennlege dei er

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!