Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3 (LBR6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Økologisk landbruk 1

Idégrunnlag og rammevilkår

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for idégrunnlaget for økologisk landbruk
 • gjere greie for politiske målsetjingar, tilskotsordningar, regelverk og organisasjonar for økologisk landbruk
 • drøfte fordelar og ulemper ved økologisk landbruk i nasjonal og internasjonal samanheng
 • drøfte omgrepa kortreist mat og rettferdig handel
 • gjere greie for statusen for økologisk landbruksproduksjon og vurdere framtidig utvikling med omsyn til omfang og kvalitet

Jordøkologi og jordkultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for jordorganismar og kva funksjon og innverknad dei har på jordsmonnet
 • vurdere jordstruktur og gjere greie for faktorar som påverkar den
 • gjere greie for faktorar som aukar innhald av organisk materiale i jorda, og forklare omsetjing av organiske og uorganiske stoff i jord
 • gjere greie for gjødselkjelder på ein økologisk gard
 • handtere husdyrgjødsel og anna organisk materiale slik at tapa av næringsstoff blir minimale
 • gjere greie for faktorar som kan redusere tap av jord og næringsstoff
 • gjere greie for faktorar som verkar inn på næringsbalansen på garden
 • lage gjødselplan for ei økologisk driftseining

Plantekultur og husdyrhald

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • setje opp og grunngi ein plan for økologisk dyrking av ein plantekultur
 • planleggje vekstskifte for økologiske gardsbruk og gjere greie for kva dette har å seie for jordstruktur, næringsforsyning og plantevern
 • setje opp og grunngi ein fôrplan i økologisk husdyrhald
 • vurdere ulike driftsopplegg for økologisk husdyrhald som gir minst mogleg tap av næringsstoff frå husdyrgjødsla
 • gjere greie for korleis hus, husdyrrom og stell kan tilpassast naturleg åtferd hos husdyr

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!