Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3 (LBR6-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I økologisk landbruk forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg i økologisk landbruk inneber å forklare prinsipp for økologisk landbruksproduksjon og beskrive produksjonsprosessar for ulike målgrupper. Vidare inneber det å presentere planar for einskildproduksjonar og for heile gardsbruk.

Å kunne uttrykkje seg skriftleg i økologisk landbruk inneber å utarbeide planar og dokumentasjon for garden og for einskildproduksjonar. Vidare vil det seie å presentere prosessar og produkt.

Å kunne lese i økologisk landbruk inneber å bruke og forstå planar, arbeidsinstruksar og bruksrettleiingar. Det inneber også å orientere seg i faglitteratur og offentlege debattar.

Å kunne rekne i økologisk landbruk inneber å bruke tal og utrekningar til driftsplanlegging og analyse av produksjonar og til kalkulasjon. Vidare vi det seie å rekne ut næringsbalanse og lage enkle økonomiske kalkylar. Det inneber også å utarbeide og forstå tabellar, diagram og enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i økologisk landbruk inneber å presentere utført arbeid, hente informasjon frå Internett og bruke planleggingsverktøy. Det vil også seie å presentere produkt og produksjonsprosessar, leggje til rette for rekneskapsføring og hente inn og utveksle informasjon. Vidare inneber det å bruke programvare for å følgje opp husdyrbesetninga, hente vêrobservasjonar, bruke digitale kart og instrument for å planleggje optimal produksjon.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!