Programområde for landbruk - Læreplan i økologisk landbruk 1 og 2 - valgfrie programfag Vg3 (LBR6-01)

Hovudområde

Idégrunnlag og rammevilkår

Hovudområdet omfattar idégrunnlag, regelverk og økonomiske og økologiske rammevilkår for økologisk landbruksproduksjoner. I dette inngår fordelar og ulemper ved økologisk drift for menneske, samfunn og miljø i lokal og global samanheng.

Jordøkologi og jordkultur

Hovudområdet omfattar jordstruktur, naturlege prosessar i jord og tiltak som påverkar desse. I dette inngår gjødsling og gjødselplanlegging for økologisk gardsdrift og strategiar for å redusere tap av plantenæringsstoff og for best mogleg utnytting av organisk gjødsel.

Plantekultur og husdyrhald

Hovudområdet omfattar vurdering og planlegging av arbeidet i økologisk produksjonar. Det omfattar ulike typar planteproduksjonar der vekstskifteplanlegging er ein sentral del. Vidare dekkjer hovudområdet naturleg åtferd hos husdyr og fôring og stell i økologisk husdyrhald.

Planlegging

Hovudområdet omfattar utarbeiding av planar for omlegging frå konvensjonell til økologisk drift basert på agronomiske og økonomiske vurderingar. I dette inngår fôrplanlegging, utrekning av næringsbalanse og økonomiske vurderingar knytte til einskildproduksjonar og eit økologisk gardsbruk som heilskap.

Produksjon

Hovudområdet omfattar arbeidsoperasjonar i økologisk gardsdrift. Det dekkjer fôring og stell av husdyr, førebyggjande og direkte planteverntiltak og handtering av husdyrgjødsel og andre gjødseltypar. Det er lagt vekt på bruk av maskiner og reiskapar for økologisk landbruk og vurdering av økonomiske, agronomiske og miljømessige sider ved ulike mekaniseringslinjer. I tillegg inngår vurdering av bygningsmateriale i hovudområdet.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!