Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Yrkesutøving

Yrkesutøving

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for korleis ein har organisert oppvekst-, helse- og sosialtenestene i samfunnet i dag
  • drøfte korleis endringar i samfunnet påverkar yrkesutøvinga i oppvekst-, helse- og sosialsektoren
  • gjere greie for kjenneteikn på profesjonalitet i yrke innanfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren
  • diskutere og gi døme på service, etikk og omsorg i oppvekst-, helse- og sosialsektoren
  • gjere greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i oppvekst-, helse- og sosialsektoren
  • gjere greie for kvifor det er viktig med heilskapleg og tverrfagleg samarbeid, og gi døme på yrkesgrupper som er med i slikt samarbeid
  • gjere greie for utfordringar og moglegheiter som vårt fleirkulturelle samfunn representerer for yrkesutøvinga i oppvekst, helse- og sosialsektoren
  • gi døme på korleis brukaren kan stimulerast til læring og opplevingar, uavhengig av alder, kulturtilhøyring og funksjonsnivå

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!