Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for og gi døme på kva haldningar, verdiar og menneskesyn er, med utgangspunkt i ulike psykologiske perspektiv
  • grunngi og vurdere eigne haldningar og veremåtar når omsorg og utvikling hos brukaren er målet, uavhengig av kultur, religion, livsførsel og funksjonsnivå hos den andre
  • gjere greie for kva som kjenneteiknar kommunikasjon som fremjar helse, trivsel og velvære, og sjølv medverke til det
  • kommunisere med ulike brukarar ut frå deira behov og modningsnivå
  • drøfte og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering
  • forklare kva sosial kompetanse vil seie, og gi døme på korleis ein sjølv kan bruke sosial kompetanse i møte med menneske som er avhengige av tilbod i oppvekst-, helse- og sosialsektoren
  • gjere greie for kva empati tyder innanfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren
  • gi døme på korleis empati kjem til uttrykk i handlingar, og sjølv kunne vise empati i veremåten sin
  • forklare kva eit etisk dilemma er, og gi døme på slike dilemma

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!