Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HEA3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel, og som stimulerer til et aktivt liv
 • tilrettelegge for og tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere forebyggende, habiliterende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • observere allmenntilstand, rapportere og dokumentere endringer
 • observere, vurdere og utføre sykepleietiltak ved sykdom og skade
 • utføre pleie til alvorlig syke og døende
 • utføre hygienetiltak i tråd med gjeldende prosedyrer
 • planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet
 • bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • veilede pasienter og brukere i å benytte velferdsteknologi og andre hjelpemidler
 • vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere
 • kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
 • observere, rapportere og dokumentere den enkelte brukers behov for helsehjelp
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren
 • informere og veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål om rettigheter innen helse- og sosialtjenesten
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • håndtere aggressive og truende personer
 • utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak
 • delta i tverrfaglig samarbeid
 • ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende
 • kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren
 • yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • følge gjeldende regelverk for bruk av tvang
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner
 • følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for legemiddelhåndtering
 • observere, rapportere og dokumentere om virkninger og bivirkninger av legemidler
 • følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere
 • reflektere over egen praksis
 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!