Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HEA3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og trivsel, og som stimulerer til et aktivt liv
 • tilrettelegge for og tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere forebyggende, habiliterende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • observere allmenntilstand, rapportere og dokumentere endringer
 • observere, vurdere og utføre sykepleietiltak ved sykdom og skade
 • utføre pleie til alvorlig syke og døende
 • utføre hygienetiltak i tråd med gjeldende prosedyrer
 • planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer psykisk helse og livskvalitet
 • bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • veilede pasienter og brukere i å benytte velferdsteknologi og andre hjelpemidler
 • vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere og samhandle på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere
 • kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
 • observere, rapportere og dokumentere den enkelte brukers behov for helsehjelp
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren
 • informere og veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål om rettigheter innen helse- og sosialtjenesten
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • håndtere aggressive og truende personer
 • utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak
 • delta i tverrfaglig samarbeid
 • ivareta brukermedvirkning og samarbeid med pårørende
 • kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren
 • yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • følge gjeldende regelverk for bruk av tvang
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner
 • følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for legemiddelhåndtering
 • observere, rapportere og dokumentere om virkninger og bivirkninger av legemidler
 • følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere
 • reflektere over egen praksis
 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!