Læreplan i fjell- og bergverksfaget Vg3 / opplæring i bedrift (FJE3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Boring, sprenging og sikring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet
 • lage bore- og sprengingsplan
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetssikringssystem
 • bruke egnet utstyr for boring i fjell og for mineraluttak
 • bruke ulike typer sprengstoff og tennemidler under veiledning av godkjent bruker
 • dekke til salver under veiledning av godkjent bruker
 • vurdere og utføre fjellrensking og fjellsikring
 • gjøre rede for ulike typer mineraler og bergarter og deres egenskaper
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • bruke manuelt og elektronisk måleutstyr
 • ivareta hensynet til økonomi, miljø og natur i produksjonen
 • ivareta estetiske hensyn

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og vedlikeholde borerigg
 • bruke og vedlikeholde manuelt boreutstyr og kompressor
 • bruke knuse- og sikteanlegg og kjenne betydningen av vedlikeholdsrutiner
 • gjøre rede for montering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i underjordiske rom
 • følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser ved bruk av maskiner og utstyr
 • bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • utføre arbeidsvarsling, velge utstyr og ivareta kvalitet og sikkerhet, også for tredjeperson
 • bruke kart, tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!