Læreplan i fjell- og bergverksfaget Vg3 / opplæring i bedrift (FJE3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Boring, sprenging og sikring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet
 • lage bore- og sprengingsplan
 • utføre arbeid etter gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetssikringssystem
 • bruke egnet utstyr for boring i fjell og for mineraluttak
 • bruke ulike typer sprengstoff og tennemidler under veiledning av godkjent bruker
 • dekke til salver under veiledning av godkjent bruker
 • vurdere og utføre fjellrensking og fjellsikring
 • gjøre rede for ulike typer mineraler og bergarter og deres egenskaper
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • bruke manuelt og elektronisk måleutstyr
 • ivareta hensynet til økonomi, miljø og natur i produksjonen
 • ivareta estetiske hensyn

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og vedlikeholde borerigg
 • bruke og vedlikeholde manuelt boreutstyr og kompressor
 • bruke knuse- og sikteanlegg og kjenne betydningen av vedlikeholdsrutiner
 • gjøre rede for montering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i underjordiske rom
 • følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser ved bruk av maskiner og utstyr
 • bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • utføre arbeidsvarsling, velge utstyr og ivareta kvalitet og sikkerhet, også for tredjeperson
 • bruke kart, tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!