Læreplan i anleggsgartnerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ANG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2008-08-01T00:00:00 +2

Formål

Anleggsgartneren er en viktig aktør i utforming og skjøtsel av utendørsomgivelsene våre. Anleggsgartnerbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere med forståelse for estetikk, brukervennlighet, kvalitet og økonomi og som kan forholde seg profesjonelt til kunder og ulike brukergrupper. Krav til universell utforming og utvikling av bransjen nasjonalt og internasjonalt, er en utfordring for fagarbeideren.

Faget skal bidra til å utvikle helhetlig yrkeskompetanse der lærlingen kan utføre profesjonelt fagarbeid. Faget skal fremme kompetanse innen terrengforming, valg og bruk av egnede materialer og vegetasjon i tråd med krav fra oppdragsgiveren, gjeldende regelverk og bransjens standarder. Faget skal vektlegge arbeid innen drift, vedlikehold og skjøtsel av både grønne og grå anlegg. Faget har et allmenndannende aspekt og skal legge grunnlag for videre læring hos den enkelte fagarbeideren.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen kan se sammenhenger mellom kvalitet, økonomi og varige resultater og vurdere eget og andres arbeid. Opplæringen skal legge vekt på at yrkesutøveren må forholde seg til naturgitte betingelser og fagmessig utførelse med god sammenheng mellom teori og praksis. Videre skal opplæringen gi lærlingen mulighet til å utvikle selvstendighet og evne til samarbeid med kollegaer, oppdragsgivere og utøvere innen andre fag. Opplæringen skal vektlegge bredde i yrkesrelevante oppgaver og bruk av et mangfold av materialer og samtidig videreføre og videreutvikle fagets håndverkstradisjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsgartner.

Struktur

Anleggsgartnerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Nyanlegg

Drift og vedlikehold

Hovedområder

Nyanlegg

Hovedområdet omfatter terrengforming og grunnarbeid der valg, bearbeiding og bruk av materialer med vekt på funksjonalitet, økonomi, kvalitet og miljø inngår. Vegetasjon og vegetasjonsbruk er sentralt i hovedområdet. Hovedområdet omfatter videre manuelt og maskinelt arbeid og bruk av teknisk utstyr. Profesjonell yrkesutøvelse, samarbeid og erfaringsutveksling inngår i hovedområdet.

Drift og vedlikehold

Hovedområdet omfatter drift og vedlikehold av ulike anlegg. Videre omfatter det ressursbruk, estetikk, økonomi, miljø, regelverk og standarder. Sentralt i hovedområdet er sammenhenger mellom ulike metoder og materialer og konsekvenser for miljøet.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I anleggsgartnerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i anleggsgartnerfaget innebærer å foreslå, diskutere og begrunne faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Det betyr å kommunisere med byggherre, kunder, brukere og andre faggrupper.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i anleggsgartnerfaget innebærer å rapportere og dokumentere til oppdragsgivere og offentlige og private samarbeidspartnere. Det innebærer også å utforme tilbud.

Å kunne lese i anleggsgartnerfaget innebærer å forstå dokumenter, anbudspapirer, beskrivelser, bruksanvisninger, HMS-datablader og regelverk. Det betyr videre å bruke faglitteratur som kilde til nye kunnskaper.

Å kunne regne i anleggsgartnerfaget innebærer å beregne lengde, areal, volum og vekt. Videre vil det si å forstå enkle regnskap og budsjetter. Det innebærer også enkel anbudsregning og priskalkulasjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i anleggsgartnerfaget innebærer å kommunisere, innhente og utveksle informasjon. Det betyr å bruke yrkesrelevant digitalt verktøy og instrumenter til beregninger og kalkulasjon.

Kompetansemål

Etter Vg3

Nyanlegg

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere anleggsgartnerarbeid
 • utføre grunnarbeid og anleggsarbeid med faste og løse dekker
 • beskrive, vurdere og utføre arbeid med plantematerialer og vekstmedier med utgangspunkt i vekstkravene hos ulike slekter, arter og sorter og egenskapene deres
 • velge, bearbeide og bruke naturstein, betong og andre materialer i utforming av anlegg
 • bruke teknisk utstyr, utføre manuelt og maskinelt arbeid i henhold til gjeldende regelverk, standarder og planer
 • utføre arbeid i nyanlegg og vurdere økonomi, ressursbruk og miljøhensyn
 • bruke fagterminologi, samarbeide og kommunisere med andre faggrupper, brukere og oppdragsgivere
 • vurdere tilgjengelighet for ulike brukergrupper i utforming av nyanlegg

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, dokumentere og vurdere drifts- og vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og standarder for anleggsgartnerbransjen
 • drifte og vedlikeholde flere typer grønne og grå anlegg i henhold til gjeldende regelverk og standarder ut fra hensyn til økonomi, estetikk, ressursbruk og miljø
 • vedlikeholde vegetasjon ut fra vegetasjonens egenskaper og miljøkrav
 • velge og bruke maskiner, redskaper, verktøy og utstyr og utføre daglig vedlikehold
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i anleggsgartnerbransjen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • beskrive organiseringen og krav til arbeidstakere i bedriften og i anleggsgartnerbransjen som helhet
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Vurdering

Vg3 anleggsgartnerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Nyanlegg

Drift og vedlikehold

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på sju virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!