Læreplan i anleggsgartnerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ANG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Nyanlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere anleggsgartnerarbeid
 • utføre grunnarbeid og anleggsarbeid med faste og løse dekker
 • beskrive, vurdere og utføre arbeid med plantematerialer og vekstmedier med utgangspunkt i vekstkravene hos ulike slekter, arter og sorter og egenskapene deres
 • velge, bearbeide og bruke naturstein, betong og andre materialer i utforming av anlegg
 • bruke teknisk utstyr, utføre manuelt og maskinelt arbeid i henhold til gjeldende regelverk, standarder og planer
 • utføre arbeid i nyanlegg og vurdere økonomi, ressursbruk og miljøhensyn
 • bruke fagterminologi, samarbeide og kommunisere med andre faggrupper, brukere og oppdragsgivere
 • vurdere tilgjengelighet for ulike brukergrupper i utforming av nyanlegg

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, dokumentere og vurdere drifts- og vedlikeholdsarbeid i samsvar med oppsatte kvalitetsplaner, gjeldende regelverk og standarder for anleggsgartnerbransjen
 • drifte og vedlikeholde flere typer grønne og grå anlegg i henhold til gjeldende regelverk og standarder ut fra hensyn til økonomi, estetikk, ressursbruk og miljø
 • vedlikeholde vegetasjon ut fra vegetasjonens egenskaper og miljøkrav
 • velge og bruke maskiner, redskaper, verktøy og utstyr og utføre daglig vedlikehold
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i anleggsgartnerbransjen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • beskrive organiseringen og krav til arbeidstakere i bedriften og i anleggsgartnerbransjen som helhet
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!