Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen )

Her finner du informasjon om eksamensform, tidspunkt for avleggelse og føring av dokumentasjon. 

Ny eksamen

Elever i videregående opplæring som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen.

Eleven skal da avlegge eksamen i den samme fagkoden.

Utsatt eksamen

Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved eksamen (ordinær eksamen, særskilt eksamen, ny eksamen eller utsatt eksamen) har rett til å ta første etterfølgende eksamen.

Ved utsatt eksamen i et trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt. Det kan for eksempel resultere i at eleven trekkes i det samme faget, men i en annen eksamensform.

Særskilt eksamen

Elever i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget.

Ved særskilt eksamen gjelder følgende:

  • I fag der det er én standpunktkarakter og to mulige eksamensformer (som for eksempel for matematikk 1T og engelsk vg1) skal det trekkes til særskilt eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk).
  • I fag med én eksamensform per standpunktkarakter (som for eksempel norsk sidemål skriftlig eller fremmedspråk muntlig), skal det ikke trekkes, men eksamen skal avholdes i den delen av faget som eleven har fått karakteren 1 i standpunkt.

Retten til særskilt eksamen gjelder i alle fag, også fag som ikke har en eksamensordning for elever.

Eksamen eller trekk

Det er fastsatt i læreplanen for de ulike fagene om det er obligatorisk eksamen eller om elevene skal trekkes ut til eksamen.

Tidspunkt for avleggelse av NUS-eksamen
Dersom eleven eller privatisten oppfyller vilkårene for ny eksamen, har hun rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen. Når dette er, vil avhenge av hva som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet for sentralt gitt eksamen og av fylkeskommunen for lokalt gitt eksamen.

Vær oppmerksom på at det bare er mulig å gjennomføre skriftlig eksamen i Udirs eksamenssystem i eksamensperiodene i mai/juni og november. Dette gjelder både lokalt og sentralt gitte skriftlige eksamener.

Sommerskole

Fylkeskommunen kan velge å tilby sommerskole med påfølgende muntlig eller muntlig-praktisk lokalt gitt eksamen. Elever med rett til ny eksamen kan gå opp til denne eksamenen.

Elever med rett til særskilt eksamen i et fag kan gå opp til eksamen etter sommerskole dersom de trekkes til muntlig eller muntlig-praktisk lokalt gitt eksamen. I fag hvor eksamensformen både er sentralt gitt og lokalt gitt, f.eks. 1P og 1P-Y, kan det bety at bare noen av elevene får avlagt eksamen rett etter sommerskolen.

Eleven avgjør om hun vil gå opp til eksamen i tilknytning til sommerskolen eller senere samme semester, det vil si samtidig med privatister og andre elever.

Føring av dokumentasjon

For alle eksamener gjelder at «ny» eksamenskarakter påføres vitnemålet/kompetansebeviset påfølgende semester. Det betyr at dersom en elev får karakteren 1 i standpunkt til våreksamen, og eleven avlegger særskilt eksamen på sommeren, skal den nye karakteren påføres dokumentasjonen påfølgende høst.

I fag med flere standpunktkarakterer, for eksempel norsk, vil det bare være standpunktkarakteren i den delen av faget eleven har strøket i til eksamen, som strykes. Dette innebærer for eksempel at en elev som ved ny eksamen får karakteren 1 i skriftlig sidemål, ikke vil få standpunktkarakteren i skriftlig sidemål på et vitnemål dersom eleven senere består eksamen som privatist. Standpunkt- og eksamenskarakterene i hovedmål og muntlig vil bli stående.

Det er mulig å føre karakterer som er oppnådd etter normal tid ved særskilt eksamen og utsatt eksamen på førstegangsvitnemål, men dette gjelder ikke for ny eksamen. NUS-eksamen skal avlegges påfølgende semester, fordi den gir rett til førstegangsvitnemål selv om eksamen ikke er tatt innen normal tid i tråd med fastsatt opplæringsløp i læreplanverket.