Samarbeid med partane i arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringa

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og dei faglege råda er rådgivande organ for utdanningsmyndigheitene.

SRY

SRY er oppnemnt av Kunnskapsdepartmentet  og er eit felles samarbeidsråd for partane i arbeidslivet og utdanningsmyndigheitene. SRY skal hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringa. Rådet skal ta ansvar for overordna og tverrgåande problemstillingar og strategiutvikling med utgangspunkt i arbeidslivets behov for kompetanse. SRY skal vere eit forum for dialog mellom departementet, partane i arbeidslivet, elev- og lærarorganisasjonane og skuleeigar.

Faglege råd

Dei faglege råda er rådgivande organ for statlege utdanningsmyndigheiter og blir oppnemnt av Utdanningsdirektoratet. Råda skal fremme behov og synspunkt frå arbeidslivet ovanfor myndigheitene. Dei faglege råda skal ha innflytelse på heile opplæringsløpet. Det er etablert eitt fagleg råd for kvart utdanningsprogram.

Der dei faglege råda har ansvar for å gi råd om spørsmål som gjeld fag innanfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY ha eit overordna og strategisk perspektiv i sine råd til myndigheitene.
Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og dei faglege råda. Sekretariatet legg til rette for råda og er bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og råda.

Retningslinjer

Det er utvikla retningslinjer for samarbeid mellom SRY, faglege råd og Udir.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!