Inkluderende fellesskap for barn med behov for særskilt tilrettelegging

I et inkluderende fellesskap skal alle barn få gode utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger og behov for tilrettelegging. 

Tilrettelegging handler i stor grad om trygge voksne som kan etablere gode relasjoner til det enkelte barnet med behov for særskilt tilrettelegging. Dette er en av de viktigste faktorene for at barna skal oppleve at de har det bra. De voksnes holdninger er avgjørende for hvordan barn føler seg sett og forstått.

God tilrettelegging

Positive relasjoner mellom de voksne og barnet vil styrke barnets selvfølelse og forståelse for sosiale situasjoner. Dere som jobber i SFO kan tilrettelegge for og støtte alle barn med behov for særskilt tilrettelegging ved å

 • møte alle barna med nysgjerrighet og åpenhet
 • møte barna som har det vanskelig med rolig stemme
 • ta alle følelser på alvor, og ved å hjelpe barnet med å sette ord på følelser
 • inngå individuelle avtaler for dem som spesielt trenger å få utløp for følelser
 • ha ekstra fokus på barnet når dere bruker vikarer, noe som ofte er sårbare situasjoner for disse barna
 • ha god struktur på SFO-dagen. Det kan gi opplevelse av forutsigbarhet
 • gi entydige beskjeder, én beskjed om gangen og i god tid. Vær bevisst på kroppsspråk og blikkontakt
 • være sikre på at beskjeder er forstått
 • hjelpe barnet med å huske beskjeder og avtaler ved bruk av mobil, lapper og lignede
 • gi mulighet for å ta kortere pauser, korte tidsfrister og klare avtaler
 • tilby hjelp ved alle oppgaver som har tidsfrister
 • hjelpe barnet å «hekte seg på» og holde fokus under lek og aktivitet
 • la barnet ha fiklegjenstander, musikk på øret eller lignende

Lek og aktiviteter

Barn med behov for særskilt tilrettelegging trenger ofte aktive voksne i lek og aktiviteter. Språk og kommunikasjon preger leken, og det kan gi noen barn utfordringer de trenger støtte til. En voksen som viser interesse for hva barna tenker og har lyst til å gjøre, hvordan de kan gjøre det og med hvem, hjelper barnet raskere i gang med god lek. Det gir også gode erfaringer med å undersøke, reflektere og undre seg, og å bruke sine språklige ferdigheter til å forstå og lære.

God tilrettelegging i lek og aktiviteter handler om å

 • tilby variasjon i aktivitetene
 • være aktive voksne og delta i lek, spill og samlinger
 • bruke barnas særinteresser i aktiviteter for motivasjon
 • forberede barna på annerledesdager
 • ha ekstra fokus i overganger, og gi hjelp ved skifte av aktiviteter
 • gi signal i god tid før dere avslutter aktiviteten, for eksempel ved hjelp av et timeglass eller ved å si fra når det er noen minutter igjen

Fysisk tilrettelegging

Dere bør også tilrettelegge det fysiske miljøet ut fra barnas behov. Tenk over plassering i rommet og ved bordet, avhengig av hva barnet strever med. Bruk gjerne veilederen for universell utforming når dere planlegger SFO-året, med tanke på de barna som skal gå der.

Måltider

Måltider kan være en god arena for sosialt samspill. Å tilberede eller forberede måltider sammen kan skape forutsigbarhet og gjøre at barna mestrer situasjonen bedre. Noen barn vil trenge faste rammer i form av faste plasser ved bordet, og bruk av symboler som forbereder dem på hva som skal skje. Det er viktig at dere har gode rutiner før, under og etter måltidet.

Kulturaktiviteter

Kulturopplevelser som krever at barna skal forflytte seg, forutsetter at dere planlegger godt og informerer hjemmet. Det er viktig at dere forbereder barnet godt på det som skal skje.

Fysisk aktivitet

Barn som er i bevegelse i løpet av dagen kan oppleve mer ro i kroppen, og for noen fungerer fysisk aktivitet som et avbrekk fra aktiviteter som krever konsentrasjon.
Gode aktiviteter både ute og inne er en viktig variasjon i løpet av dagen. Det er viktig å se etter muligheter for de barna som trenger ekstra tilrettelegging på bakgrunn av fysiske forutsetninger.

Se eksempler på tilrettelagte aktiviteter i Aktivitetskassen

Overganger og samarbeid

Det er viktig å sikre gode overganger fra barnehage til SFO og skole. Samarbeidsmøter med barnehage, foreldre og barnet selv bør starte tidlig. Besøk på SFO vil kunne trygge barnet, både når det gjelder å møte de ansatte og det å oppleve hva SFO faktisk er.
For barn som går i SFO på 7. trinn, kan det være nyttig at SFO er inkludert i samarbeidet om overgangen til ungdomsskolen.

Barnet opplever flere overganger i løpet av dagen: mellom hjem-SFO, SFO-skole, skole-SFO og SFO-hjem. Overganger kan være sårbare situasjoner og det kan derfor være godt å ha tenkt igjennom hvordan dere kan trygge barnet i disse overgangene.

Noen barn vil ha behov for at helseoppfølging blir lagt til SFO-tiden. Dette bør skje i samråd med foreldrene og barnet.

Veileder: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning

Tilrettelegging innenfor ulike spesialpedagogiske fagområder

Felles for de spesialpedagogiske fagområdene er at det kan kreves ekstra tilrettelegging for å få til et inkluderende miljø.

De brede fagområdene kan du lese mer om under, mens Statped har informasjon om de smale og særlig komplekse fagområdene syn, hørsel, kombinerte sansetap og døvblindhet, ervervet hjerneskade og Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).