Universell utforming av barnehage- og skolebygg

For at barn og elever skal være inkludert i barnehagen, skolen og SFO, må alle ha lik tilgang til bygninger og uteområder. For noen barn er det viktig med ekstra tilrettelegging, men med universell utforming oppnår vi inkludering og økt kvalitet for alle. 

Universell utforming i barnehage, skole og SFO kan handle om flere forhold: bygningsmasse og uteområde, men også pedagogikk, digitale verktøy og læringsressurser. Når vi snakker om universell utforming på denne siden, handler det om skole- og barnehagebygg og uteområder.

Alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet. Nye barnehage- og skolebygg skal bygges etter kriteriene om universell utforming i forskrifter til plan- og bygningsloven. 

Det er også krav om universell utforming i eksisterende bygg. Her kan andre forhold også ha betydning, slik at kravene til universell utforming kan bli annerledes enn for nye bygg.

Hva er universell utforming av barnehage- og skolebygg?

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Universell utforming av barnehager og skoler handler om at bygningene og uteområdene skal kunne brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming betyr å finne enkle, praktiske og estetiske løsninger som fungerer inkluderende.

Universelle løsninger - tips til hva du kan se etter

Barnehager og skoler består av en bygningsmasse, og uteområder med leke- og treningsapparater, ballspillbaner, friområder og parkeringsarealer.

Statped har flere eksempler på fysisk tilrettelegging som gjør inne- og uteområder tilgjengelig for barn og elever med ulike funksjonsnedsettelser. 

På nettsidene til direktorat for Byggkvalitet finner du Byggteknisk forskrift med veiledning, som blant annet spesifiserer krav til universell utforming.

KS har laget et tipshefte om hva du kan se etter for å finne ut om barnehager og skoler fyller kravene til universell utforming av bygg og uteområder. Under finner du noen eksempler fra heftet.

Fysisk miljø i barnehager og skoler

Medvirkning

Barn og unge, spesielt dem med funksjonsnedsettelse, må få være med på jobben med å utforme barnehagens eller skolens bygg og uteområder. De kjenner byggene og uteområdene de bruker, og det er nyttig å lytte til dem. Også foreldre, organisasjoner og tjenesteytere bidrar med viktig informasjon, ser utfordringer og behov, og kan ha gode forslag til løsninger. I tillegg er de ansatte og barnehage- og skoleleder selvsagte aktører i prosesser som handler om universell utforming av barnehage- og skolebygg. 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ alle kommuner og fylkeskommuner skal ha. Kommunen skal involvere rådet i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, slik som universell utforming av barnehage- og skolebygg.

Kartlegge eksisterende bygg

For å få oversikt over hvilke utbedringer som er nødvendige for at barnehage- og skolebygg skal kunne brukes av alle, kan man kartlegge bygninger og uteområder på en systematisk måte. Det er opp til den enkelte kommune om de kartlegger sine bygninger, hvordan det skal gjøres og i hvilket omfang. 

Eksempelsamling

Regelverk 

Ifølge plan- og bygningsloven skal alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten være universelt utformet. Det er hovedløsningen som skal være universelt utformet, ikke nødvendigvis alle deler av virksomheten. 

Også barnehageloven og opplæringsloven stiller krav til barnehager og skoler om fysisk miljø og universell utforming. Krav til universell utforming har en tydelig forankring i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften skal bidra til at miljøet i barnehagen og skolen fremmer helse, trivsel, lek og læring, samt forebygger sykdom, skade og alvorlige hendelser. Krav til universell utforming er også regulert i flere andre regelverk. 

Vil du ha mer informasjon om universell utforming?

Mange offentlige aktører har roller og oppgaver knyttet til fysisk miljø og universell utforming av barnehage- og skolebygg.