De åpne barnehagene retter i stor grad tilbudet sitt mot barn i alderen 0-6 år, men de fleste faktiske brukerne er barn under tre år. Dette får konsekvenser for samspill, organisering og tilrettelegging av det fysiske rommet.

Åpen barnehage er et sted for barn i alderen 0-6 år og deres omsorgspersoner. I mange åpne barnehager er den største andelen barn i alderen 0-2 år.

Åpne barnehager har mange aktiviteter som passer for de ulike aldersgruppene. En åpen barnehage på Østlandet hadde svært mange deltakere i alderen 0-2 år, og dette satte i gang tanker hos personalet om hvordan de kunne vekke denne aldersgruppens engasjement gjennom nye aktiviteter som stimulerer til fysisk aktivitet og engasjerer alle sansene.

Et av fagområdene i rammeplanen er «Antall, rom og form». Formålet er at barnehagen skal bidra til at barna får mulighet til å oppdage og utforske sin omverden, og «… forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet», og at «Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger» . Med bakgrunn i dette ønsket personalet å gi de yngste barna en ny stimulerende aktivitet som ga mulighet både for lekende og undersøkende arbeid tilpasset denne aldersgruppen.

Refleksjonsspørsmål

Et annet av rammeplanens fagområder er Kunst, kultur og kreativitet: «I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøving og eksperimentering».

De ansatte i den åpne barnehagen på Østlandet var fornøyd med prøveprosjektet med sansekassen. De har nå satt seg som mål å lage en større og mer solid sansekasse som kan fastmontertes i barnehagen.

Fagartikkel