Analyse: Elever som slutter i løpet av skoleåret

Flere elever sluttet i 2021–22 enn året før

3,7 prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2021–22. Det er 0,7 prosentpoeng flere enn året før. Økningen skjer på både studieforberedende og yrkesfag, men økningen er klart størst på yrkesfag.

Hovedfunn

  • 3,7 prosent av elevene slutter i løpet av skoleåret
  • 0,7 prosentpoeng flere enn de forrige to årene
  • Flest elever slutter på frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Færrest elever slutter på idrettsfag
  • Gutter slutter i større grad enn jenter på alle trinn
  • Jenter slutter i større grad enn gutter på yrkesfag

Flere elever sluttet i 2021–22 enn året før

De tre siste skoleårene har vært preget av koronapandemien. Skoleåret 2019-20 ble skolene stengt i midten av mars. Mens hele skoleåret 2020–21 var preget av varierende skolehverdag. Også skoleåret 2021–22 var påvirket av pandemien med diverse tiltak og store lokale forskjeller i bruk av hjemmeskole. De to første koronaårene var andelen elever som slutter lavere enn i årene før pandemien. Det siste året går det imidlertid opp igjen og er nå litt høyere enn før pandemien.

Flest elever slutter på yrkesfag

Det er betraktelig flere elever som slutter i løpet av året i yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn i studieforberedende utdanningsprogrammer. Totalt slutter 6,3 prosent på yrkesfag og 2,2 prosent på studieforberedende i løpet av året. Dette er en økning på henholdsvis 1,2 og 0,4 prosentpoeng fra 2020–21.

Svært få slutter på idrettsfag

Under én prosent av elevene på idrettsfag slutter i løpet av året. I motsatte ende av skalaen finner vi de nye utdanningsprogrammene frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og salg, service og reiseliv, begge med over 10 prosent som slutter. Med unntak av påbygg er andelen elever som slutter lavere i alle de studieforberedende utdanningsprogrammene enn i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Gutter slutter i større grad enn jenter

Totalt i videregående opplæring er det flere gutter (4,0 prosent) som slutter i løpet av skoleåret enn jenter (3,4 prosent). Innen henholdsvis studieforberedende og yrkesfag er det imidlertid ikke store forskjellene. Grunnen til at det likevel er forskjell totalt sett, er at gutter i større grad går på yrkesfag hvor andelen som slutter er høyere enn på studieforberedende.
Innen studieforberedende utdanningsprogrammer slutter 2,3 prosent av guttene og 2,1 prosent av jentene i løpet av skoleåret. Andelen gutter som slutter er litt lavere på vg1 og høyere på vg2 og vg3 enn andelen jenter.

I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det en større andel jenter enn gutter som slutter totalt og på hvert enkelt trinn. I utdanningsprogrammer med stor overvekt av gutter slutter jenter i større grad enn gutter. Tilsvarende slutter gutter i større grad enn jenter i utdanningsprogrammer med stor overvekt av jenter.

Færrest slutter i Oslo

I Oslo slutter 2,5 prosent av elevene i løpet av skoleåret. I Troms og Finnmark, hvor flest slutter, er andelen 5,4. Til tross for å ha den laveste andelen elever som slutter totalt i hvert trinn, har Oslo den høyeste andelen elever som slutter på yrkesfag. Få elever på yrkesfag i forhold til studieforberedende og at svært få elever slutter på studieforberedende, gjør at Oslo likevel har klart færrest elever som slutter totalt sett.