Foreldre er fortsatt fornøyd med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. Koronasituasjonen ser ikke ut til å påvirke tilfredsheten i særlig grad.

Hovedfunn

  • Koronasituasjonen har ikke endret foreldrenes generelle tilfredshet med barnehagetilbudet. 93 prosent er svært eller ganske fornøyde med barnehagen.
  • 97 prosent av foreldrene oppgir at de er tilfredse med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.
  • Andelen som er fornøyd med mattilbudet i barnehagen har økt fra 62 prosent i 2020 til 76 prosent i 2021.
  • 16,5 prosent av foreldrene er misfornøyde med bemanningstettheten, dette er på nivå med 2020 og 2019.
  • Foreldrene til de yngste barna er mest fornøyd med barnehagetilbudet.

Foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 61 prosent er svært fornøyd, og 32 prosent er ganske fornøyde med tilbudet. 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabilt de åtte årene undersøkelsen har blitt gjennomført.

Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives og er trygg på personalet i barnehagen. 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

En nordisk studie viser at norske barnehageforeldre generelt er mer tilfredse med barnehagetilbudet enn i de andre nordiske landene. Studien viser at norske foreldre scorer best både på foreldretilfredshet og trivsel i barnehagen (EPSI-rating 2021).

Økt tilfredshet med mattilbudet sammenlignet med 2020

Foreldrene er tilfredse med faktorer som handler om barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr, mattilbud og bemanningstetthet. 72 prosent oppgir at de er fornøyde med mattilbudet i barnehagen. Dette er en økning fra 2020, hvor tilsvarende andel var 62 prosent. I 2019 var også 72 prosent fornøyd med mattilbudet. Fjorårets nedgang kan henge sammen med at mange barnehager endret mattilbudet på grunn av koronasituasjonen. Som følge av smittevernstiltak var det flere barnehager som kuttet ned i mattilbudet i 2020. Da hadde 570 barnehager 0 kroner i kostpenger. I 2021 var tallet 137. 

Foreldre med barn i private barnehager er i større grad fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. I 2020 var også foreldre med barn i private barnehager mer fornøyd med mattilbudet. Forskjellen har trolig sammenheng med at kostpengene er høyere i private barnehager enn i kommunale.  I snitt betaler foreldre 295 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 347 kroner i private barnehager.  

Liten nedgang i tilfredshet med hygienen i barnehagen

Foreldrenes tilfredshet med hygienen i barnehagen har gått ned, fra 88 prosent i 2020 til 85 prosent i 2021. Det er grunn til å tro at dette kan skyldes smitteverkstiltakene som barnehagene har innført i løpet av 2020. I 2019 lå tilfredsheten med hygiene på 80 prosent. 

I likhet med de siste ti årene, er foreldre noe mindre fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning enn med de andre hovedområdene i Foreldreundersøkelsen. For eksempel oppgir 12 prosent av foreldrene at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen.

På nasjonalt nivå er det noe høyere total tilfredshet i private enn i kommunale barnehager, spesielt på områder som angår barnehagens rammebetingelser, slik som leker, utstyr og inne-utemiljø.

9 av 10 foreldre er fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering

Foreldre er i stor grad fornøyde med hvordan personalet møter dem ved levering. 9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering. 88 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen i barnehagen. Dette er på samme nivå som i 2020.

Leverings- og hentesituasjonen er en viktig arena for den uformelle kontakten mellom foreldre og barnehagen. En undersøkelse viser at det var dette området foreldrene så på som mest skadelidende under pandemien (OsloMet 2021). Det ser likevel ikke ut til at en endret situasjon knyttet til korona, har gitt utslag på de nasjonale tallene.

Foreldreundersøkelsen – et verktøy for barnehagene

3 av 4 foreldre er tilfredse med bemanningstettheten

3 av 4 foreldre er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten er tilfredsstillende. Antall foreldre som ikke er tilfreds med bemanningstettheten i barnehage var på 18,5 prosent i 2019 og 16,5 prosent i år. Denne nedgangen kan ha en sammenheng med koronasituasjonen og et generelt økt fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen.

Det ser ikke ut til at koronasituasjonen har gjort noe utslag i foreldrenes overordnede tilfredshet med bemanningstettheten, da denne er relativt stabil sammenlignet med tidligere år. Den generelle tilfredsheten med bemanningstettheten er noe bedre i de private enn i de kommunale barnehagene.

Videre ser vi at tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 83 prosent, og at den er lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 72 prosent.

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 79 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 71 prosent for barn over 3 år.

I perioden 2016 til 2021 har bemanningstettheten på nasjonalt nivå bedret seg fra 6 barn per ansatt til 5,7 barn per ansatt. Bedringen i bemanningstettheten henger sammen med innføringen av ny bemanningsnorm, som trådte i kraft august 2019.

Foreldre til de yngste barna er mest fornøyde

Foreldre til de yngste barna er mer tilfredse også med andre områder i undersøkelsen, for eksempel i spørsmålene knyttet til relasjoner mellom voksne og barn.

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Foreldre er tilfredse med tilvenning og forberedelser til skolestart

50 prosent har svart at barna enten har begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling i løpet av det siste året. 6 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten.

9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden.

78 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart. Dette er en forbedring fra 2020 hvor 75 prosent var fornøyd, og en nedgang fra 2019 hvor 80 prosent av foreldrene var fornøyd. 8 prosent svarer "vet ikke" på spørsmålet om skoleforberedelser.

Om denne statistikken