Flere elever opplever mobbing

Etter flere år med relativt stabile tall i Elevundersøkelsen, ser vi de siste to årene en markant økning i andelen elever som opplever mobbing på alle trinn. Vi ser også at færre elever er motiverte i sin skolehverdag.

Teksten er oppdatert med tall fra videregående 29. januar 2024.

Et stort flertall av elevene på 7. trinn, 10. trinn og vg1 svarer at de har et godt læringsmiljø hvor de trives godt, selv om det over tid har blitt noe færre elever som opplever læringsmiljøet som godt. Elevene svarer at de får støtte fra lærerne og hjemmet, får faglige utfordring og opplever mestring.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. trinn, 10. trinn og vg1, men kan gjennomføres på alle trinn fra 5. trinn til og med vg3.

I dette notatet omtaler vi kun resultatene på de obligatoriske trinnene. Vi presenterer først læringsmiljøindikatorene, som gir et overordnet bilde på elevenes oppfatning av trivsel og læringsmiljø. Deretter omtaler vi mer detaljert trendene i utvalgte tema – mobbing, trivsel, motivasjon og elevmedvirkning.

Tall for alle trinn er tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets statistikkbank og analysebrett for hhv. grunnskole og videregående.