Statistikk og brukerundersøkelser etter kommune- og regionreformen

1. januar 2020 blir antall fylker og kommuner redusert. Den nye sammensetningen påvirker også statistikk og brukerundersøkelser som vi produserer. 

Følger av reformen vil blant annet være nye eller endrede administrative grenser, og nye organisasjonsenheter som skal styre de nye kommunene eller regionene.

Noen offentlige skoler og barnehager vil skifte eiere, og private skoler og barnehager kan få nye administrative grenser.

Den nye sammensetningen påvirker også statistikk og brukerundersøkelser som vi produserer. Vi har systemer som håndterer disse endringene, og erfaring med dette fra tidligere endringer.

Statistikk

Reformen fører til at noen visinger av resultater over tid blir brutt, og at nye starter.

Nye kommuner og fylker får egne tidsserier som starter fra og med januar 2020. Tidsserier for gamle kommuner og fylker blir avsluttet.

Tilganger i UBAS

UBAS-brukere som følger med over i ny kommune beholder sin rolle og tilgang til gammel kommune. I tillegg må de få tildelt rolle eller tilgang til ny kommune.

Noen kan også ha behov for tilgang til gamle kommuner som de ikke hadde tilgang til fra før.

For at barnehage- og skoleeiere skal få tilgang til historiske tall fra nedlagte kommuner og fylker, må de ha tilgang til kommunen eller fylket i UBAS. Det er ingen automatisk fjerning eller oppretting av tilganger i UBAS.

Brukere får tilgang til både ny kommune og gamle kommuner av en lokal UBAS-brukeradministrator. UBAS-brukeradministratorer hos offentlige barnehage- og skoleeiere kan selv gi tilgang for sine enheter.

Barnehage- og skoleeiere som er usikker på hvilke rettigheter de har, eller har behov for utvidede rettigheter i UBAS, må ta kontakt med Fylkesmannen.

UBAS – Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon

På samme måte vil tidligere tall for barnehage- og skoleeier opphøre, og nye oppstå. I noen tilfeller kan barnehage- og skoleeiere som slår seg sammen velge å bruke organisasjonsnummeret fra den ene nedlagte enheten, på den nye sammenslåtte. I slike tilfeller får tidsserien et brudd, men den blir ikke avsluttet. 

Tall for underliggende enheter, for eksempel skoler og barnehager, beholder sine tidsserier. Hvis skolen eller barnehagen tilhører en ny kommune eller et nytt fylke, blir enheten automatisk flyttet i våre visninger. Nedlagte enheter blir ikke flyttet, og vil fortsatt være plassert i kommunen eller fylket hvor enheten lå når den ble nedlagt. 

Tall på tvers av år

Fordi barnehage- og skoleåret går på tvers av kalenderåret blir statistikk for 2019-20 publisert på to forskjellige geografiske strukturer avhengig av publiseringstidspunkt:

  • Resultatene fra nasjonale prøver 2019 publiseres i den geografiske strukturen som gjelder i 2019.
  • Karakterstatistikk for våren 2020 blir publisert i den nye geografiske strukturen som gjelder fra 1. januar 2020.
  • Statistikkene over antall elever og lærlinger i videregående opplæring per 1. oktober 2019 blir publisert i den nye geografiske strukturen som gjelder fra 1. januar 2020. 
  • Statistikk over barn og ansatte i barnehager per 15.12.2019 blir publisert i den nye geografiske strukturen som gjelder fra 1. januar 2020 (udir.no og Barnehagefakta). 

Tall bakover i tid

Direktoratet produserer ikke statistikk for nye enheter tilbake i tid. For eksempel lager vi ikke tall for Vestland, for perioden før 1.1.2020. Vi vil heller ikke produsere tall for utgåtte enheter på nye årganger. For eksempel vil det ikke lages karakterstatistikk for Hedmark fylke for 2019-20.

Malen for tilstandsrapporter i Skoleporten inneholder bare tall fra en enhet av gangen. Det betyr at det kan være nødvendig å opprette flere tilstandsrapporter for å få ut alle tidligere tall for nye kommuner eller fylker.

Eksempel - statistikkvisning for fylker som allerede er slått sammen

Nord- og Sør-Trøndelag fylke ble til Trøndelag 1. januar 2018. Samtidig ble Indre Fosen opprettet som en ny kommune i Trøndelag.

De nedlagte fylkene Nord- og Sør-Trøndelag har ikke tall for skoleåret 2017-18. Den nye enheten Trøndelag fylke har kun tall for 2017-18. Kommuner, barnehager og skoler som ble en del av det nye fylket har beholdt og fortsetter sine tidsserier. Indre Fosen har kun tall for 2017-18.

Eksempel sammenslåtte fylker

Brukerundersøkelser

Kommune- og regionreformen får konsekvenser for visning av resultater til sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner i rapportportalene for brukerundersøkelsene som vi administrer.

Skoler, barnehager og lærebedrifter vil kunne se sine resultater i rapportportalene uavhengig av endret kommune- og fylkesstruktur.

  • Som hovedprinsipp vil tidligere årganger av undersøkelsene vil ligge på den kommune- og fylkesstrukturen de ble samlet inn på. Som eksempel vil ikke Viken fylkeskommune ha data for Elevundersøkelsen 2019. Data for dette året blir liggende på henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.
  • Et unntak er Foreldreundersøkelsen for barnehage for desember 2019. På udir.no og på Barnehagefakta blir denne publisert på ny struktur som gjelder fra 1.1.2020. Grunnen er at dataene blir brukt i Barnehagefakta, som blant annet brukes av foreldre som skal søke barnehageplass i gjeldende kommunestruktur. I 
    i pålogget rapportportal vil den ligge på gammel struktur. 
  • Brukerundersøkelser fra og med våren 2020 blir samlet inn og vist i ny struktur.
  • I nye, sammenslåtte kommuner eller fylkeskommuner trenger påloggede brukere UBAS-tilgang til både den nye kommunen og gamle kommuner som nå inngår i den nye kommunen.

På eiernivå er det ikke mulig å se resultater fra flere gamle enheter samtidig. Brukere må veksle mellom ulike enheter via «rullegardin». Eventuelt kan dere lokalt på eget initiativ slå sammen resultater bakover i tid på tvers av gamle kommuner og fylkeskommuner.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!