Utdanningsspeilet 2022

Barn med spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte til for eksempel å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis individuelt eller i gruppe og kan for eksempel være trening og stimulering av barnet eller rådgivning til dem som jobber i barnehagen.

3,6 prosent av barna i barnehagen får spesialpedagogisk hjelp

I 2021 fikk 9 700 barn spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,6 prosent av barna i barnehagen. De siste fem årene har det vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får slik hjelp.

Antallet og andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp
 Antall/andel20172018201920202021
Antall 8 6748 8139 1909 2559 725
Andel av alle barn i barnehage3,1 %3,2 %3,3 %3,4 %3,6 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet      

Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, øker med økende alder, fra 0,3 prosent blant barn under to år til 6,6 prosent blant femåringene. Til sammenligning får bare 3,5 prosent av elevene på 1. trinn spesialundervisning. 

Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i
barnehagen, 2021. Prosent.
Alder0–1 år2 år3 år4 år5 år6 år*Totalt
Andel barn med spesialpedagogisk hjelp0,3 %1,1 % 3,7 %5,1 %6,6 %90,8 %3,6 %
* Barn med utsatt skolestart. Kilde: Utdanningsdirektoratet 

I tillegg til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går det i underkant av 5 100 barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Over 70 prosent av barnehagene hadde barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i 2020. I 7 av 10 barnehager planlegges den spesialpedagogiske hjelpen av spesialpedagog. Mye av den spesialpedagogiske hjelpen består av ekstra personale, smågruppe-aktiviteter, individuell støtte og veiledning til ansatte som skal jobbe med barnet (Naper mfl. 2021).

De aller fleste barnehageeiere oppgir at de har lagt til rette for samarbeid, regelmessig
eller ved behov, med PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barneverntjenesten og helsestasjonen. Alle kommunale, og rundt 95 prosent av private barnehageeiere, legger til rette for samarbeid med PP-tjenesten, barneverntjenesten og helsestasjonen. Private eiere har i større grad enn offentlige lagt opp til samarbeid med Nav-veileder i kommunen (Naper mfl. 2022).