Utdanningsspeilet 2022

Konsekvenser av koronapandemien for barnehagene

Både kommunen og styrerne uttrykker stor tilfredshet med barnehagenes innsats under pandemien. Samtidig er de opptatt av at de ansatte i barnehagen har hatt store belastninger på jobb. Mange ansatte har vært redd for å bli smittet på jobb, og mange opplevde begrensninger i privatlivet for å unngå å bringe smitte til barnehagen eller fra barnehagen til familie og venner (Myrvold mfl. 2022a).

Koronapandemien førte også med seg en rekke restriksjoner for barna i barnehagene. Noen barn hadde nytte av koronatiltakene i barnehagen. For noen barn var det blant annet fint å være i mindre grupper, og det var fint å forholde seg til færre ansatte. Mange satte også pris på at de brukte uteområdene mer. Problematiske sider ved tiltakene dreier seg blant annet om at barna fikk et lite lekemiljø, at de ikke kunne velge lekekamerater selv, og at ikke alle gruppene hadde barnehagelærer (Myrvold mfl. 2022a).

Forsterket oppmerksomhet på sårbare barn under pandemien

Nesten alle styrerne sier at barnehagen hadde forsterket oppmerksomhet på sårbare barn og familier under pandemien, og de aller fleste er trygge på at de klarte å ivareta dem. Når det gjelder ivaretakelsen av sårbare barn, tyder resultatene samlet på variasjon mellom barnehagene. Noen har klart å ivareta sårbare barn og familier på en bedre måte, blant annet gjennom ekstra oppmerksomhet på disse barna og et godt samarbeid med barnevern og PPT (Myrvold 2022a). 

Endringer i det spesialpedagogiske tilbudet under koronapandemien

Det spesialpedagogiske tilbudet ble i flere tilfeller redusert under koronapandemien, viser en utvalgsundersøkelse (Myrvold mfl. 2022b), særlig i store kommuner og i kommuner med mye smitte. Også i de største barnehagene forteller styrerne oftere om reduksjon enn det styrere i andre barnehager gjør. Funn fra undersøkelsen tyder på at det var vanskeligst å opprettholde det spesialpedagogiske tilbudet i starten av pandemien. En del styrere sier at de klarte å få gjennomført mye av det spesialpedagogiske opplegget, men at de måtte organisere det annerledes, og at innholdet ble litt annerledes for noen barn.

 

Lærdom å ta med fra pandemiperioden til den ordinære barnehagehverdagen

Våren 2022, ved pandemiens avslutning, forteller barnehageansatte at det er mye å lære av barnehagenes erfaringer under pandemien nå som barnehagene er i ordinær drift igjen. Svært mange nevner at de vil fortsette å jobbe mer med barna i små grupper. Kortere åpningstid og full bemanning i åpningstiden fungerte godt, synes mange, og noen ønsker seg en mulighet til å avtale oppholdstid med foreldre for å kunne planlegge bemanningen bedre. Enkelte barnehager opplevde at de fikk mer tid med barna fordi rutinene knyttet til måltider, plantid og møter ble endret.

De digitale ferdighetene som de ansatte tilegnet seg i løpet av pandemien, vil også benyttes fremover, og erfaringen er at deltakelse på en del møter og kurs kan effektiviseres når de holdes digitalt. Ikke minst fikk barnehagene drillet inn nye rutiner for hygiene og renhold, som mange sier de vil opprettholde (Myrvold mfl. 2022a).

Utfordrende med høyt fravær og mangel på vikarer vinteren 2021–2022

Som følge av omikronvarianten av koronaviruset var fraværet blant de barnehageansatte høyt vinteren 2021–2022, viser en utvalgsundersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere (Myrvold mfl. 2022a). Fraværet skyldtes både sykdom og karantene blant de ansatte. De fleste barnehagene i denne undersøkelsen forteller at de hadde omfattende problemer med å få tilstrekkelig antall vikarer i denne perioden, og de pedagogiske lederne opplevde at vikarmangelen svekket kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.

Foreldrene er godt fornøyd med barnehagetilbudet

På tross av to år med utfordringer knyttet til koronapandemien er foreldrene, som i tidligere år, godt fornøyd med hvordan barna deres har det i barnehagen. Foreldreundersøkelsen høsten 2021 viser at 61 prosent er svært fornøyd og 32 prosent ganske fornøyd med tilbudet. Kun 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyd med barnehagen totalt sett (Utdanningsdirektoratet 2022b).

Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at barnet deres trives og er trygg på personalet i barnehagen, og 95 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.