Delrapport

God mottakelse for veilederkorpsene

Ordningen med veilederkorps ser ut til å bli godt mottatt av skoleeiere og skoleledere.  En delrapport i evalueringen viser at veiledningen fører til endringer i skolenes praksis.

Veilederkorpset er en frivillig ordning hvor skoleeiere som ønsker veiledning kan søke om å delta. Veiledningen skal støtte skoleeier og skoler med å komme i gang med lokalt utviklingsarbeid.

Rambøll Management evaluerer ordningen i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Sluttrapporten kommer i desember 2013.

Godt mottatt på skolene

Evalueringen tyder så langt på at ordningen med veilederkorps i stor grad er organisert og implementert slik det var tiltenkt fra Utdanningsdirektoratets side. Nesten alle skoleeierne og skolelederne mener at veiledningen har bidratt positivt til det lokale utviklingsarbeidet, og at det har vært en god match mellom veileder og veisøker.

Opplever endring i praksis

Evalueringen viser så langt at skoleeiere og skoleledere opplever at veiledningen fra veilederkorpset har medført endringer i egen praksis og flertallet oppgir at veiledningen har medført organisasjonsendringer. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at skoleeiere, skoleleder og veiledere mener det særlig på skolenivå har skjedd endringer og utvikling i organisasjonen som en følge av veiledningen.

Langsiktig endring fortsatt usikkert

De foreløpige analysene viser at både veiledere og veisøkere er usikre på om veiledningen vil medføre endringer på lang sikt. Dette vil bli videre analysert i sluttrapporten.

Rapportserie