Godt utbytte av Veilederkorps

Veilederkorpset er godt mottatt av de fleste veiledere, skoleeiere og skoleledere som har fått veiledning. Ordningen ser ut til å møte et reelt behov for støtte og veiledning i utviklingsarbeid, viser evaluering.

I tillegg er ordningen i stor grad organisert og implementert slik den var tiltenkt fra direktoratets side.

Formålet med evalueringen var å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvilket utbytte skoleeierne og skolene som deltar i ordningen med Veilederkorps har av tiltaket. Det skulle også avdekkes hvilke elementer innenfor tiltaket som har avgjørende betydning. Dette var primært ønskelig  for å få kunnskap om hva som fremmer utvikling i skolen, men også for arbeidet med den videre utviklingen av tiltaket.

Evalueringen er gjennomført av Rambøll Management, i samarbeid med ILS ved Universitetet i Oslo, i tiden fra januar 2012 til desember 2013.

Viktigste resultater i sluttrapporten

  • De fleste som har mottatt veildening mener at veiledningen har bidratt positivt til det lokale utviklingsarbeidet, og at det har vært en god match mellom veileder og veisøker. De var også fornøyde med at veilederne har hatt god fag- og veilederkompetanse.
  • De fleste som har mottatt veiledning mener det har skjedd endringer i egen praksis og endringer i organisasjonen som følge av veiledningen. Rapporten viser at endringene har vært størst på skolenivå og noe mindre på skoleeiernivå. En utfordring for mange har vært å inkludere lokalt politisk nivå i utviklingsarbeidet.
  • Sluttrapporten viser også at 87 prosent av skoleeierne og 82 prosent av skolelederne mener at endringene er bæredyktige over tid.  63 prosent av veilederne mener det samme, og 38 prosent av dem oppgir at de ikke vet. Videre peker veilederne på at arbeidet til dels er personavhengig, og at en forutsetning for varige endringer vil være at de involverte aktørene fortsetter til den nye kulturen har «satt seg».
  • «Likemannsprinsippet» i rekruttering av veiledere gir legitimitet og faglig styrke til ordningen. Rekruttering av veiledere nasjonalt bidrar til nettverksbygging og likeverdighet i tilbudet uavhengig av geografiske avstander.

Identifiserte utfordringer

  1. Veiledningsperioden på 1,5 år er for kort for noen av mottakerne. Flere skoler trenger mer tid og støtte ut over initieringsfasen og inn i implementeringsarbeidet.
  2. Det er varierende grad av spredning av kompetanse og erfaringer mellom skolene i samme kommune/fylkeskommune.
  3. Funn i evalueringen tyder på at veiledningen i noen tilfeller i for stor grad preges av støtte framfor krav om endring av praksis.

Utdanningsdirektoratet vil ta med seg disse utfordringene og de konkrete anbefalingene fra evalueringen i det videre arbeidet med Veilederkorps. Dette vil brukes til å videreutvikle tilbudet om støtte til utviklingsarbeid til skoleeiere over hele landet.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!