TALIS Starting Strong Survey

Ansatte i norske barnehager trives i jobben

TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager. Undersøkelsen gir et innblikk i hva de ansatte i Norge og åtte andre land mener om arbeidshverdagen og tilbudet barna får. 

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2018, i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). I Norge er resultatene basert på svar fra 305 barnehager - både kommunale og private. 2068 ansatte og styrere har svart.

Hovedfunn

  • De ansatte trives i jobben.
  • Nesten alle ansatte har deltatt i faglig utvikling i løpet av siste året.
  • De ansatte ønsker mer kompetanse om barn med rett til spesialpedagogisk hjelp.
  • Arbeid med store barnegrupper er en kilde til stress.

De ansatte trives i jobben

Nesten alle (97 prosent) av de spurte ansatte i Norge sier de er fornøyde med jobben sin. 

De fleste ansatte på tvers av land føler seg verdsatt av barna og av foreldre og foresatte. I den norske undersøkelsen er så å si alle ansatte enig eller svært enig i utsagnet «barna verdsetter meg som barnehageansatt». 

Resultatene viser at vi har en mer stabil arbeidsstyrke i norske barnehager sammenlignet med de andre deltakerlandene. En høy andel (88 prosent) ansatte er i faste stillinger og Norge har lavest andel ansatte som har sluttet i jobben i løpet av det siste året.

De ansatte deltar i faglig utvikling – ønsker mer kunnskap om barn med særlige behov

I Norge oppgir 94 prosent av de ansatte å ha deltatt i faglig utvikling i løpet av det siste året.  Både i Norge og i de andre landene melder de ansatte om et stort behov for mer kunnskap om arbeid med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. De ansatte ønsker seg også mer kunnskap om arbeid med flerspråklige barn og barn med ulik bakgrunn.

Store barnegrupper er en kilde til stress

Sammenliknet med de andre landene har Norge en høy andel ansatte (63 prosent) som oppgir at «å ha for mange barn i barnegruppen eller på avdelingen» er en kilde til stress. På spørsmål om hva de ansatte ønsker å prioritere dersom budsjettet for hele barnehagesektoren hadde økt med fem prosent, svarer flest norske ansatte at de ønsker å redusere størrelsen på barnegruppen ved å øke antallet ansatte.

Sammenlignet med ansatte i de andre landene er det færre ansatte som opplever stress som følge av arbeid med å planlegge barnas aktiviteter, eller dokumentere barnas utvikling i barnehagen.

En stor andel ansatte har ikke høyere utdanning

Så og si alle styrere og pedagogiske ledere i norske barnehager har høyere, relevant utdanning.

Sammenlignet med de andre landene har Norge en høyere andel ansatte uten høyere utdanning. På tvers av ansattgrupper svarer like fullt 77 prosent av ansatte i norske barnehager at de har utdanning rettet mot å arbeide med barn.

Blant ansatte med stilling som assistent eller barne- og ungdomsarbeider, har omtrent 60 prosent utdanning på videregående nivå eller lavere. Bare 10 prosent har høyere utdanning.

Omtrent 60 prosent av ansatte med stilling som assistent eller barne- og ungdomsarbeider oppgir å ha utdanning rettet mot å arbeide med barn.

Høyere andel minoritetsspråklige barn i norske barnehager 

Over 30 prosent av de ansatte oppgir at barnegruppen de vanligvis arbeider med består av 11 prosent eller mer barn med et annet morsmål enn det språket som snakkes i barnehagen. I Norge er denne andelen høyere enn i flere av de andre deltakerlandene. Andelen barnehager 11 prosent eller mer flerspråklige barn er høyere blant kommunale enn private barnehager.

Det er stor enighet om holdninger til mangfold i norske barnehager. I Norge svarer 99 prosent av styrere at de tror mange eller nesten alle ansatte er enige i at «barn bør lære respekt for andre kulturer så tidlig som mulig», og 94 prosent svarer «det er viktig for barn å lære at personer fra andre kulturer kan ha andre verdier».

Samtidig har Norge lavest andel ansatte (15 prosent) som oppgir at barn leker med leker eller ting fra en annen kultur enn majoritetskulturen. Resultatene kan bety at norske barnehager i liten grad, og mindre enn de andre landene, bruker leker, bøker og bilder som viser andre kulturer enn majoritetskulturen. I den norske rapporten stiller NIFU spørsmål om ansatte i ulike land kan ha tolket betydningen av begrepet «majoritetskultur» ulikt. Det kan også være at barnehagene gjennomfører aktiviteter med barna som omhandler mangfold på måter som ikke fanges opp av undersøkelsen.

Stor enighet om hvilke ferdigheter det er viktig at barna utvikler i barnehagen

I undersøkelsen svarer de ansatte på hvilke ferdigheter de mener det er viktig at barnehagen utvikler med tanke på livet barna skal ha i fremtiden. På tvers av land svarer de ansatte oftest «evne til å samarbeide godt med andre» (86 prosent). Andre ferdigheter som ansatte på tvers av land anser som viktige er

  • muntlige språkferdigheter
  • evnen til å spørre og utforske basert på egen nysgjerrighet
  • tenke kreativt

I Norge svarer ansatte stort sett likt, uavhengig om de jobber med de yngste eller eldste barna.

God kontakt med foreldre og foresatte 

Jevnt over svarer de norske ansatte (97 prosent) at foreldre og foresatte enkelt kan få kontakt med dem, og at foreldre og foresatte er informert om daglige aktiviteter (91 prosent). En del ansatte (44 prosent) sier de oppmuntrer foreldre og foresatte til å leke og gjøre læringsaktiviteter hjemme med barna sine. I de andre deltakerlandene er denne andelen høyere.

Kommende publiseringer

Funnene er fra den første nasjonale og internasjonale rapporten fra TALIS 3S. I mars 2020 kommer den første norske dybderapporten.

Hva er TALIS Starting Strong Survey?