Talis 2013 – Lærerne trives og får mer tilbakemelding

Norske lærere trives på jobben, er motiverte og vil gjerne ha mer kompetanseutvikling. Dette er hovedresultatene fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring, TALIS 2013. Undersøkelsen viser en positiv utvikling på flere områder siden forrige undersøkelse i 2008.

Mer tilbakemelding på lærernes arbeid

TALIS 2008 viste svak tilbakemeldingskultur og lite bevisst oppfølging av lærernes arbeid. Dette ser ut til være styrket i TALIS 2013. I 2008 oppga 66 prosent av norske rektorer at de vurderte lærerne årlig eller oftere. I 2013 oppgir 78 prosent av rektorene at de vurderer lærerne en gang i året eller mer. Et klart flertall av lærerne mener at tilbakemeldingen de har fått har ført til økt tilfredshet og motivasjon for jobben.

Positive til aktive arbeidsformer

Norge skårer meget høyt på en del undervisningsformer som vurderes som viktige for elevenes læring. Sammenlignet med andre deltakerland i TALIS, rapporterer norske lærere i større grad om bruk av aktive arbeidsformer i undervisningen. Dette gjelder gruppearbeid, differensiering av oppgavene til elevene og IKT i undervisningen. Andre internasjonale studier viser også at slike arbeidsformer kan bidra til å heve elevenes læringsutbytte og virker engasjerende og motiverende.

Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

Skolekulturen i Norge kjennetegnes ved positive lærere som er fornøyde med arbeidshverdagen. Lærere opplever at de har gode relasjoner til elevene sine. Samtidig er det bare en tredjedel av lærerne som mener at læreryrket blir verdsatt i samfunnet. Sammenlignet med TALIS-snittet har norske skoler en relativt lav andel «problemadferd» av alvorlig karakter. Samtidig er forsentkomming og ugyldig fravær en utfordring. 53 prosent av rektorene på ungdomstrinnet svarer at elever kommer for sent ukentlig eller oftere.

Norske lærer bruker lite tid på kompetanseutvikling

Norske lærere er blant landene i undersøkelsen som bruker minst tid på kompetanseheving. Lærerne rapporterer spesielt om behov for kompetanseheving innen IKT-ferdigheter for undervisning, elevvurdering, fagkunnskap (kunnskap i og forståelse av mitt fagområde) og didaktikk (kunnskap om og forståelse av didaktikk innen mitt fagområde). De største hindringene mot å delta i kompetanseutvikling er at aktivitetene kolliderer med arbeidsplan og at de opplever vanskeligheter med å skaffe vikar.

Liten tiltro til egen undervisning

I TALIS 2008 var Norge det landet der lærerne hadde størst tiltro til egen undervisning. I TALIS 2013 er Norge blant de landene som skårer svakest på undervisningsmestring, og enda svakere for mestring av elevengasjement.

Siden forrige runde av TALIS i 2008 har det vært mye oppmerksomhet mot arbeidet i klasserommet. Forskerne fra NIFU skriver at nasjonale satsinger som Bedre Læringsmiljø og Vurdering for læring kan ha gjort lærerne mer realistisk orienterte på hva de selv er i stand til å få til i klasserommet. Også land som scorer høyt på elevresultater i internasjonale undersøkelser, som Finland, Japan og Sør-Korea, har relativt lav gjennomsnittlig mestringsforventning. NIFU skriver at høy mestringsforventning kan tolkes som et uttrykk for manglende refleksjon over eget arbeid.

Bakgrunn for undersøkelsen

TALIS (Teaching and Learning International survey) er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring. Undersøkelsen gir innsikt i viktige aspekter som kjennetegner læringsmiljø og læreres arbeidsforhold. Norge deltok i første runde av TALIS som ble gjennomført blant lærere og skoleledere på ungdomstrinnet i 2008. I 2013 ble det gjennomført en ny TALIS-studie hvor Norge var ett av 34 land som deltok. Norge har deltar med lærere og skoleledere fra barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Resultatene fra TALIS 2013 ble presentert i en norsk kortrapport i juni i år.

Hva er TALIS?