Sluttrapport

Ungdomstrinn i utvikling

Satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU) ble gjennomført i perioden 2012-2017. Målsettingen med den nasjonale satsingen har vært å styrke elevenes motivasjon for læring og elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving. 

Mer praktisk og variert undervisning og utvikling av skolen som en lærende organisasjon har vært sentrale elementer for å nå målsettingen. To sentrale funn fra evalueringen er at mange skoleeiere og skoleledere er positive til resultatene fra satsningen og at flere lærere har fått mer fokus på praktisk og variert undervisning.

Tre hovedvirkemidler - best i samspill

Sluttrapporten fra evalueringen viser resultater av de tre hovedvirkemidlene, rettet mot skoler med ungdomstrinn over hele landet: skolebasert kompetanseutvikling, nettbaserte pedagogiske ressurser og lærende nettverk. Virkemidlene har blitt understøttet av viktige samarbeidspartnere og ressurspersoner; fagpersoner (utviklingspartnere) fra UH-institusjoner, utvalgte ressurslærere fra skolene og utviklingsveiledere tilsatt av skoleeierne. Skolebasert kompetanseutvikling har hatt relativt stor oppslutning, men med svært varierende suksess. Lærende nettverk har vært mest vellykket på skoleeier- og skoleledernivå. De nettbaserte pedagogiske ressursene ser ut til å ha hatt en mer selvstendig rolle i kompetanseutviklingen, og har vært mest vellykket på lærer- og ressurslærernivå. Et gjennomgående funn er at virkemidlene har hatt mest betydning når de har fått virke i samspill.

Varierende resultater fra en kompleks satsing

UiU har vært en kompleks og ressurskrevende satsing. Gjennom både kvantitative og kvalitative undersøkelser viser evalueringen at satsingen har gitt varierende resultater. Skoleeiere og skoleledere svarer mer positivt enn lærerne på spørsmål om satsingen har hatt betydning for skolens utvikling. Det gjelder både på kort og på antatt lengre sikt.

Mange respondenter viser til at deres skole har fått høyere bevissthet om betydningen av skoleutvikling og mer fokus på praktisk og variert undervisning. Samtidig er det fortsatt mange skoler som ikke har kommet så langt som ønsket iutviklingsarbeidet. Satsingen har likevel på flere måter lagt grobunn for videre utvikling også for disse skolene.

Skolebasert kompetanseutvikling videreført

Prinsippene som ligger til grunn for virkemidlet skolebasert kompetanseutvikling har delvis blitt videreført fra 2017, gjennom det som nå benevnes som modell for kompetanseutvikling i skolen, henholdsvis desentralisert ordning, oppfølgingsordningen og innovasjonsordningen.