Realfagskommuner er godt mottatt i barnehager og skoler

Engasjement, systematikk og samarbeid om realfag er noe av det realfagkommunesatsningen har bidratt til, ifølge pedagogiske ledere i barnehagen. Rektorene i realfagkommunene gir uttrykk for at satsingen har bidratt til mer engasjerte realfagslærere.

Realfagskommunetiltaket er viktig i regjeringens satsing «Tett på realfag»

Etableringen av realfagskommuner er et av hovedtiltakene i strategien «Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)» Hver enkelt realfagskommune har utviklet sin lokale realfagsstrategi som redegjør for hvordan de vil arbeide med å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole. En viktig del av det å være realfagskommune, er muligheten for samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Nettverksarbeid er et viktig grep i realfagskommunesatsingen, hvor hovedmålsettingen er å dele erfaringer og læring om arbeidet med realfag. Dette er første delrapport fra Rambølls følgeevalueringen av de to første puljene i realfagskommunetiltaket.  

Kommunene vil forbedre sitt arbeid med realfag

Den viktigste grunnen til at kommunene vil bli realfagskommune er å forbedre elevresultater i matematikk og naturfag. Enkelte kommuner peker på behov for mer helhetlig og koordinert satsing på realfag i hele utdanningsløpet. Flertallet av kommunene oppgir videre at det er behov for å heve kompetansen i realfag blant ansatte i skole og barnehage.

Mest fokus på barnetrinn og barnehage

Barnetrinnet er hovedmålgruppe for samtlige realfagskommuners strategi. De fleste har også barnehage som målgruppe og om lag en tredjedel av kommunene har også inkludert ungdomsskolen. Flertallet av kommunene inkluderer både matematikk og naturfag i skolen og antall, rom og form og natur og miljø og teknikk i barnehagen i sin lokale realfagssatsing.

Økt engasjement for realfag i barnehagen

Barnehagestyrerne oppgir økt engasjement blant ansatte for arbeid med realfag som følge av realfagskommunetiltaket. Barnehagestyrerne er gjennomgående positive til realfagskommunesatsingens bidrag. Pedagogiske ledere i barnehagen fremhever at realfagskommunesatsingen har bidratt positivt til økt engasjement, systematikk og samarbeid om realfag i kommunen.

Formell kompetanse i realfag viktig for faglig samarbeid

Rektorer fremhever at de har fått økt kompetanse i realfag blant sine lærere og oppnådd et bedre samarbeid om undervisning i realfag. Rektorene i realfagkommunene gir uttrykk for at satsingen har bidratt til mer engasjerte realfagslærere. Analysene viser at lærere med høy formell realfagskompetanse som deltar i realfagskommunetiltaket vurderer muligheten for kompetanseheving og tilgang på realfaglige ressurser som god. De oppgir også høyere nytte av å delta i lærende realfagsnettverk enn lærere med lav formalkompetanse i realfag. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!