Sluttrapport

Evaluering av realfagskommuner

Følgeevalueringen av Realfagskommuner viser at realfagskommunetiltaket er tatt godt imot i kommuner, barnehager og skoler. Muligheten for å kunne innrette tiltaket etter lokale utfordringer og behov, samt tilpasning til andre pågående satsinger, vurderes som et suksesskriterium. 

Systematisk arbeid med realfag over tid

I kommuner som oppgir høy nytte av realfagskommunetiltaket, er dette ett av flere tiltak som støtter kommunal strategisk satsing på realfag i barnehage og skole. Dette er kommuner som har arbeidet systematisk over tid, og de har lykkes godt med involvering og forankring av realfagstiltaket. De har strukturer og erfaringer å bygge på fra tidligere utviklingsarbeid, de har gode lokale strategidokumenter med gjennomarbeidede, tydelige og relativt etterprøvbare mål.

Barnehagene har stort utbytte av å delta i tiltaket

Ledere og ansatte i barnehagene oppgir noe høyere utbytte av å delta i realfagskommunetiltaket sammenlignet med skoleledere og lærere. Barnehageledere og -ansatte mener at de først og fremst har hatt nytte av å delta i tiltaket fordi det har bidratt til erfaringsutveksling. Det har også økt samarbeidet, økt fokuset på realfag og kompetanseheving, både innad i den enkelte barnehage og mellom barnehager i kommunen. Flere pedagogiske ledere fremhever også at tiltaket har bidratt til større fokus på overgangen fra barnehage til grunnskole.

Skolesektoren har også godt utbytte av å delta i tiltaket

Realfagskommunetiltaket er også relativt godt mottatt i skolen, selv om tilbakemeldingene fra ansatte i skolen er noe mindre positive enn blant ansatte i barnehagen. Dette kan forklares med at mange skoler har deltatt i denne type kvalitetsutviklingsarbeid tidligere. Skolelederne er noe mer positive til å delta i realfagskommunetiltaket enn lærerne og oppgir at de i vesentlig grad synes det er nyttig å delta. Skoleledere gir uttrykk for at de har fått mer engasjerte lærere og økt kompetansen blant egne realfagslærere, som de igjen mener har ført til bedre undervisning i realfagene ved deres skole.

Lærende nettverk til inspirasjon og samarbeid

Evalueringen viser at realfagsnettverk, som er et hovedgrep i realfagskommunetiltaket, har bidratt til kompetanseheving og inspirasjon til nye måter å undervise på og samtale med barn og elever om realfaglige temaer. De som har deltatt i lærende nettverk har fått konkrete tips og råd til hvordan de kan endre praksis. Representanter fra universiteter og høgskoler har bidratt med kompetanse på å lede og drive lærende nettverk, eller bidratt med praksisrettet kompetanseheving gjennom faglig og teoretisk påfyll på nettverkssamlingene. En forskjell mellom kommunene som inngår i evalueringen er om de har opprettet nettverk på tvers av skole og barnehage, eller om de har etablert særskilte nettverk for henholdsvis barnehage og skole.

Få tiltak for høyt og lavt presterende elever

Evalueringen viser at få kommuner gir uttrykk for at de satser eksplisitt på tiltak for lavt og høyt presterende elever. Tilpasset opplæring er en sentral ambisjon for norsk skole, men av flere grunner krevende å realisere. Den enkelte lærer må jevnt over løse denne typen utfordringer med differensierte opplegg og individualiserte tilbakemeldinger. Dette fordrer i sin tur at læreren kjenner godt til den enkelte elevs forutsetninger og behov, samtidig som læreren må ha tilstrekkelig med verktøy og metoder for å gi god og målrettet undervisning. Evalueringen viser at blant annet UH-sektoren kan bidra med relevant input i dette arbeidet, men at det er potensiale for mer og bedre arbeid med dette.

Rapportserie