Evaluering av realfagstrategien. Implementeringen

Delrapport 2

NIFU har i denne delen av evalueringen blant annet besøkt to skoler som deltar i strategien «Tett på realfag», og skolene mener de har hatt en positiv utvikling i realfag. Dette stemmer godt overens med NIFUs observasjoner. Også talentsentrene bidrar til å utfylle opplæringen i skolen på en positiv måte. 

Rapportserie

Strategien «Tett på realfag» skal bidra til å forbedre barn og unges kompetanse i realfagene. I denne delen av evalueringen har NIFU sett på hvordan strategien har blitt implementert. NIFU har blant annet analysert realfagkommuners lokale strategier og snakket med deltagere og aktører i satsningen.

Talentsentrene har fungert godt

Talentsentrene har i løpet av relativt kort tid etablert et tilbud som er imponerende i kvalitet og omfang. De ivaretar både faglige og sosiale forhold på gode og gjennomtenkte måter, og utfyller opplæringen i skolen på en god måte for målgruppen. Flere av talentsentrene ønsker bedre dekning geografisk for å kunne nå ut til en større andel elever med stort læringspotensial.

Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring, og gjennomføres i perioden 2015–2019. 

Målene for strategien er:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  • Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Variasjoner i kommunenes implementering av strategien og i organiseringen av tiltakene

De lokale strategidokumentene til realfagskommunene varierer i innhold basert på den enkelte kommunes behov. Den samme variasjonen reflekteres også i implementeringen og i organiseringen av tiltakene, fordi kommunene har hatt ulik motivasjon og ulike forutsetninger for å bli realfagskommune. Det er en av hovedgrunnene til at strategien legger opp til at kommunene skal ha strategier og tiltak basert på sine behov. Rapporten viser at kommunene har gjennomført dette også i praksis, og det vises også i skolenes arbeid med strategien. Lærerne mener i tillegg at strategien har støttet opp om ønsket om å få til en mer variert, elevaktiv og utforskende undervisning.

Samarbeid mellom barnehager og skoler har ikke vært like enkelt

I begge kommunene som NIFU besøkte var styrking av samarbeidet mellom barnehager og skoler, ønsket, men det har vært vanskelig i praksis. Nettverksanalysen bekrefter dette og viser bare få og indirekte forbindelser mellom barnehager og skoler i de to kommunene.

Barnehagenes erfaringer er mindre varierende enn skolenes

Barnehagene har mindre varierende erfaringer enn skolene, og de er veldig fornøyde med å bli inkludert i et tiltak som også skolene er en del av. Samtidig strever de med å få til et godt samarbeid med skolene om overgangen mellom barnehage og skole, der de opplever at skolene har størst fokus på veien videre for elevene. Barnehagene har også knapt med fellestid for de ansatte der erfaringer og ideer kan deles.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!