Evaluering av realfagsstrategien, delrapport 1 – status før strategistart

Få skoleledere tilbyr egne spesialiserte tilbud for høyt presterende elever i matematikk, og få barnehageansatte benytter seg av videreutdanningstilbud i realfag. Dette er noe av statusen før implementering av realfagsstrategien «Tett på realfag».

Realfagsstrategien "Tett på realfag"

Strategien «Tett på realfag» skal bidra til at barn og unges kompetanse forbedres i realfagene. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring, og gjennomføres i perioden 2015–2019. For å evaluere strategien har NIFU sett på status før strategien innføres.

Elever på 9. trinn gleder seg til naturfagstimene, men er mindre motiverte for matematikktimene

Elevene liker undervisningsformene forsøk og gruppearbeid/prosjektarbeid best, og tavleundervisning, lese i boka og oppgaveløsning dårligst. En hovedmotivasjon for å arbeide med disse fagene er gode karakterer.

Elevene blir mest motiverte av undervisningsformer som er lite brukt

Det er et tankekors at elever oppgir at de liker best prosjekt- og gruppeundervisning (inkludert forsøk i naturfag). Samtidig viser rapporten at den mest utbredte undervisningsformen i realfag er tavleundervisning med påfølgende individuell oppgaveløsing. Det er det elevene opplever som minst motiverende.

Elevene er opptatt av jobb- og karrieremuligheter når de velger realfag

Elevene bestemmer seg tidlig for programområde innenfor realfag, så derfor bør undervisningen på 8. – 10. trinn gjøres mer relevant og motiverende, og innsatsen for rekruttering bør gjøres allerede her.

Læreres positive opplevelse av videreutdanning gjør dem til bedre lærere

Rapporten viser til at det er sammenheng mellom opplevd kvalitet i videreutdanningskurs og endring i egen praksis hos lærerne. Det vil derfor være viktig at videreutdanningene oppleves som gode av lærerne.

Få skoler tilbyr spesialiserte tilbud for høyt presterende elever i matematikk

Samtidig viser mye forskning at både lavt og høyt presterende elever tjener på det som i forskningen oppsummeres som god undervisning. Rapporten sier også at tilbydere av videreutdanning i matematikk ser på det som en utfordring at deltagerne har for lavt nivå i matematiske kunnskaper. Karakterkravet i matematikk for å komme inn på allmennlærerutdanningen og satsingen på videreutdanning kan være gode tiltak for å gjøre noe med dette, og videre påvirke både læreres undervisningspraksis og elevers læring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!