Evaluering av ordning med redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen (del 1)

Moderasjonsordningene (gratisk kjernetid og redusert betaling) er viktige verktøy for å tilrettelegge for økt barnehagebruk og å bedre økonomien til økonomisk utsatte familier.

Redusert betaling

  • Foreldre skal ikke betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede skattbare inntekt for en barnehageplass.
  • Det betyr at alle familier med lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner får redusert foreldrebetaling i barnehagen.

Gratis kjernetid

  • Familier som har lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner får 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken (tall for f.o.m. august 2018).

Dette er et av funnene i delrapport 1 om evaluering av moderasjonsordningene nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid for 3-, 4 – og 5-åringer. Formål med evalueringen er å vurdere bruk og kjennskap til ordningene, kommunens håndheving av disse, og hvordan de fungerer sammen.

Ordningene kan føre til økt barnehagebruk

Det dominerende bildet fra kommunenes besvarelser i spørreundersøkelsen er at de er fornøyde med moderasjonsordningene, og at de er viktige verktøy for å tilrettelegge for økt barnehagebruk. Studien bekrefter tidligere forskning som viser at moderasjonsordningene kan bidra til å gi flere familier mulighet til å bruke barnehage.

Mange familier kjenner ikke til ordningene

Samtidig viser evalueringen at mange familier som kunne hatt krav på støtte gjennom ordningene ikke er klar over denne rettigheten. De får først denne kunnskapen når de søker hjelp til eksempelvis et betalingskrav for opphold i barnehagen de ikke klarer å betjene.

Mange av de familiene som får gratis kjernetid eller nedsatt oppholdsbetaling ville med andre ord uansett ha brukt barnehage, selv med full pris. Moderasjonsordningene er i disse tilfellene et bidrag til å bedre familienes økonomi, men er ikke utslagsgivende for bruken av barnehage. Evalueringen viser også at enkelte familier av verdimessige, praktiske og økonomiske årsaker velger å utsette barnehagestart til barna er noe eldre.

Informasjon og samarbeid kan bidra til økt bruk av ordningene

Flere kommuner opplyser at det er andre kommunale instanser, som NAV og helsestasjonen, som har best oversikt over familier i kommunen som ikke benytter barnehagetilbudet. For at ordningene skal kunne favne også de som ikke uansett ville bruke barnehage, virker det relevant at kommunene informerer bredt og ved hjelp av andre sektorer i kommunen.  

Endelig rapport fra evalueringen vil foreligge ved årsskiftet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!