Elevundersøkelsen 2020 – nasjonale tall for mobbing og arbeidsro

5,8 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, viser Elevundersøkelsen høsten 2020. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, mens andelen som blir mobbet av lærere synker. Samtidig øker andelen elever som mobbes digitalt.

Hovedfunnene i undersøkelsen

 • 5,8 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av elever på skolen, voksne på skolen eller digitalt av elever på skolen*
 • 4,5 prosent blir mobbet av elever på skolen
 • 2,2 prosent blir mobbet digitalt
 • 1,2 prosent blir mobbet av voksne på skolen


*Samletallet for mobbing på skolen er regnet ut på bakgrunn av elever som har oppgitt at de blir mobbet på minst en av følgende måter: mobbet av elever på skolen, mobbet av voksne på skolen, mobbet digitalt av elever på skolen. Det betyr at en elev bare telles én gang i samletallet for mobbing. Digital mobbing utenfor skolen er ikke inkludert i samletallet.

Mobbet på skolen

 • 5,8 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av elever på skolen, voksne på skolen eller digitalt av elever på skolen.
 • Det er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 2019.
 • 5,8 prosent tilsvarer 26 652 av elevene som svarte på Elevundersøkelsen høsten 2020.

Mobbet av elever på skolen

 • 4,5 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av medelever to til tre ganger i måneden eller oftere. Denne andelen var 4,6 prosent i 2019 og har vært relativ stabil siden 2016.
 • Av disse svarer 70,2 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 41,3 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 25,1 prosent opplevde fysisk mobbing.
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 34,8 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 14,4 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. I 2019 var disse tallene henholdsvis 36,1 og 16,1 prosent.
 • Mobbingen avtar stort sett med alderen.
 • Det er små kjønnsforskjeller i andelen elever som rapporter om mobbing, men en endring fra tidligere år er at flere jenter enn gutter rapporterer om mobbing på 6. til 9. trinn.
 • Jenter opplever baksnakking og utestenging i større grad enn gutter, mens gutter opplever mer fysisk mobbing.

Mobbet digitalt

 • 2,2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2019. Økningen er på de laveste trinnene.
 • 72,9 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. 37,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 32,1 opplevede at noen spredte ting på nettet som såret dem.
 • 43,7 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.
 • 40 prosent av de som rapporterer om digital mobbing, blir mobbet av noen de ikke kjenner. 28,1 prosent blir mobbet av noen som ikke går på skolen, men som de kjenner. En del av økningen i digital mobbing fra 2019 er altså knyttet til mobbing utenfor skolen.

Mobbet av voksne på skolen

 • 1,2 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er nedgang på 0,4 prosentpoeng fra 2019.
 • 54,8 prosent av disse svarer at den voksne sa sårende ord. 41,7 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor. 39,8 prosent svarer at den voksne fikk andre elever til å le av meg. 38,9 prosent svarer at den voksne lo av meg på en sårende måte, mens 21,3 prosent svarer at den voksne slo, dyttet eller holdt meg fast.
 • Jevnt over er det flere gutter enn jenter som svarer at de er utsatt for mobbing av en voksen på skolen, og dette gjelder særlig på ungdomstrinnet.
 • 25,5 prosent av elevene som blir mobbet av voksne på skolen, blir også mobbet av medelever.

Elever som mobber

 • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er uendret fra 2018 og 2019.
 • 35,5 prosent av disse svarer at de også blir mobbet selv.
 • Andelen som oppgir at de mobber andre øker på ungdomstrinnet og holder seg relativt stabil ut videregående.
 • 0,6 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Det er flere gutter enn jenter som svarer at de mobber andre.
 • Arbeidsro
 • 62,7 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Adelen er omtrent uendret siden 2014.


Relevante ressurser

Tiltak i skolemiljøsaker

Dubestemmer.no

 

 

Elevundersøkelsen

Dette er elevundersøkelsen