Bedre tverretatlig samarbeid

Undersøkelsen gir grunnlag for å peke på enkelte trekk ved både utformingen og forvaltningen av virkemiddelapparatet som bør sees nærmere på i det videre arbeidet med en eventuell revisjon av støtte- og veiledningsressursene som er utviklet på sektorene som inngår i 0-24 samarbeidet.

Om denne rapporten

Dette er en undersøkelse av kommunenes kjennskap til, og bruken av støtte og veiledningsressurser. Totalt har NIBR sett på 124 virkemidler i denne rapporten om styring gjennom støtte og veiledning, og lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge 

Hovedfunn

  • De fleste virkemidlene forvaltes av enkeltdirektorat
  • Virkemidler knyttet til lovverk oppleves som obligatorisk
  • Tilgjengeligheten til virkemidlene og tilpasningsmuligheter påvirker i hvilken grad virkemidlene tas i bruk på lokalt nivå.

 Du kan lese følgeevaluering av 0-24-samarbeidet her >>

De fleste virkemidlene forvaltes av enkeltdirektorat

75 prosent av virkemiddelapparatet forvaltes av enkeltdirektorat. Dette kan ses i sammenheng med at mesteparten av virkemidlene er lov-fortolkende ressurser som rundskriv, retningslinjer og veiledere. 4 av 10 virkemidler krever imidlertid samarbeid med minst en aktør utenfor sektorlinjen. Samtidig er oppdragsgiverne for 80 prosent av virkemidlene innenfor samme sektor. En del kommuner får dermed en utfordring med at det blir mange aktører å forholde seg til.

Virkemidler knyttet til lovverk oppleves som obligatorisk

Respondentene forteller at de i større grad opplever det som obligatorisk å tilpasse seg de juridiske virkemidler sammenlignet med andre former for virkemidler. En tett kobling mellom virkemiddel og direktorat fører også til at virkemidlene i større grad oppleves som obligatorisk enn frivillig.

Samordning, tilgjengeliggjøring og tilpasningsmuligheter

Tilgjengeligheten til virkemidlene og tilpasningsmuligheter påvirker i hvilken grad virkemidlene tas i bruk på lokalt nivå. Blant annet trekker kommunene frem at virkemidlene må kunne tilpasses til lokale forhold. Dette kan beskrives som «elastisiteten» i virkemiddelet, og i hvilken grad kommunen har den nødvendige kompetansen til å tilpasse virkemiddelet til lokale forhold. I denne kompetansen inngår også translatørkompetanse – evnen til å nedfelle virkemidlene i lokal praksis.

 

Om 0-24-programmet

0-24 programmet er et femårig program der flere sektorer jobber sammen på tvers. Programmet har som mål at tjenester og innsatser for utsatte barn og unge under 24 år skal bli bedre samordnet og mer helhetlige. Programmet ble etablert høsten 2015 på bakgrunn av et felles oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og Kunnskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!