Deltakerundersøkelsen for modulbasert videreutdanning for ledere

Høy motivasjon for å ta videreutdanning, men krevende å kombinere med lederjobb

Skoleledere- og barnehageledere som tar modulbasert videreutdanning, er sterkt motiverte. Samtidig rapporterer de at det er krevende å ta videreutdanning på toppen av daglige oppgaver og ansvar. Nærmere 9 prosent avbryter studiet, noe som er høyere enn ved de andre videreutdanningene.

Hovedfunn

  • krevende å kombinere videreutdanning med lederjobb
  • sterkt motiverte for å ta videreutdanning
  • godt læringsutbytte på samlinger
  • flere har avbrutt videreutdanningen

Videreutdanningen kommer på toppen av krevende lederjobb

Så mye som 70 prosent av deltakerne oppgir at de fikk dekket økonomiske utgifter. Samtidig forteller om lag 80 prosent at de ikke ble avlastet for oppgaver i sitt daglige arbeid mens de var på samling. Studiet kommer derfor på toppen av ansvar i jobben. Flere ser seg derfor nødt til å nedprioritere studiet når arbeidshverdagen blir krevende.

Sterkt motiverte for å ta videreutdanning

Undersøkelsen blant dem som tok modulbasert videreutdanning viser at for de fleste stillingstyper er mer en 95 prosent motiverte i stor eller svært stor grad. De viktigste grunnene til å ta videreutdanning er et ønske om å bidra til god ledelse, ønske om å utvikle seg som leder og om å bidra til utviklinga ved skolen eller barnehagen.

En stor overvekt av deltakerne bekrefter at kompetanseutvikling prioriteres høyt på arbeidsplassen. De forteller også at det er enkelt å prøve ut det de har lært i utdanningen.
Barnehagestyrere oppgir i betydelig større grad at enn deltakere fra skole at eiernivået har lagt opp til kunnskapsdeling fra lederutdanningen.

Godt læringsutbytte på samlinger

Deltakerne på både fysiske og digitale samlinger vurderer læringsutbyttet som godt. De fleste bruker tiden mellom samlinger på selvstudier og aktiviteter som ikke fordrer samarbeid med andre. Andelen som inngår i ulike former for samarbeid synker etter hvert som distansen til de mulige samarbeidspartnerne øker. Det vil si at flere samarbeider med personer de har nære relasjoner med, som medstudenter og kolleger, og færre med skoleeier eller barnehageeier eller i nettverk.

Over halvparten gir uttrykk for at det å prøve ut ny praksis på egen arbeidsplass har vært svært viktig for deres læringsutbytte.

Det er spesielt fire forhold som er viktige for vurderingen av de ulike samlingsformenes verdi for læringsutbyttet

  1. samhandling og uformelle samtaler
  2. å etablere nettverk og profesjonsfaglig miljø
  3. hensyn til fokus og konsentrasjon
  4. tilpasning mellom form og læringsaktivitet/innhold

Flere har avbrutt videreutdanningen

9 prosent av de som startet på lederutdanningen avbrøt studiet. Til sammenligning gjaldt dette bare 3 prosent for deltakere for de øvrige videreutdanningene for rektor og styrere. Et forbehold som gjelder alle undersøkelsene, er at avbrudd kan være underrapportert. Det er oftest forhold utenfor selve studiet som oppgis som årsaker til avbruddet, men en del angir også lavt faglig nivå i studiet sammenholdt med at de allerede har lederutdanning og ledererfaring. Manglende fordypning og spesialisering fremheves som et brudd med forventningene de hadde i forkant.