Digitalisering i grunnopplæringa

Underviser lærarar på ein annan måte når dei bruker nettbrett?

Ei kunnskapsoppsummering frå 2020 samanfattar 163 internasjonale studiar om bruk av nettbrett for å undersøke nettopp dette.

Same bruk som med penn og papir i klasseromma

Kunnskapsoppsummeringa viser at det i all hovudsak er få metodeforskjellar mellom undervising med tradisjonelle læringsverktøy og undervising med nettbrett. Dette er ein indikasjon på at mange lærarar framleis ikkje har utvikla eller fått opplæring i særskilte metodar for undervising med nettbrett.

Forfattarane av kunnskapsoppsummeringa peiker på at elevane ikkje desto mindre verkar å trivast med å bruke nettbrett i undervisinga. Nettbrett har i dei fleste tilfelle ein motiverande effekt på elevane.

Kunnskapsoppsummeringa viser også at det var ei auke i rapportar om positive effektar på elevar si læring ved bruk av nettbrett i klasserommet opp mot 2018. Samstundes minka talet rapportar om negative effektar frå 2016 til 2018. Denne trenden kjem parallelt med at nettbrettet er blitt ein meir integrert del av klasserommet. Dette kan ha samanheng med den positive effekten av nettbrett på mellom anna elevane si motivasjon.

Tilrettelegging og opplæring til lærarar

Sjølv om det er forventningar til at skolar tek i bruk digitale læringsverktøy, er det ikkje nødvendigvis slik at utdanninga av lærarar følger den raske teknologiske utviklinga i resten av samfunnet. Dette fører til at ikkje alle lærarar får høve til å utvikle den digitale kompetansen sin i takt med den teknologiske utviklinga, eller i tråd med auka forventningar til bruk av til dømes nettbrett i undervisinga.

Systematisk bruk av digital teknologi i klasseromma fordrar at

  • skolen legg til rette for slik bruk
  • lærarane blir oppmoda til å bruke teknologien
  • lærarane har ei positiv haldning til digital teknologi
  • lærarane har fått tilstrekkeleg opplæring i bruk av slik teknologi i undervisinga

Forskingsprosjekt

Om dette notatet