Analyse av læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen 2018

Analysen av læringsmiljøindeksene i Elevundersøkelsen i 2018 viser at elevene svarer stabilt - det er minimale endringer fra tidligere års undersøkelser. Det er størst forskjell mellom svarene fra 7. trinn og 10. trinn.

NTNU Samfunnsforskning analyserer læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1.

Indeksene er: Trivsel, Støtte fra lærerne, Støtte hjemmefra, Faglig utfordring, Vurdering for læring, Læringskultur, Mestring, Motivasjon, Elevdemokrati og medvirkning, Felles regler, Utdanning og Yrkesveiledning og Mobbing på skolen.

Elevene svarer stabilt

Analysene på nasjonalt nivå viser elevene på 7. trinn, 10. trinn og vg1 i hovedsak svarer stabilt i perioden 2015-2018, og det er minimale enderinger fra tidligere års Elevundersøkelser. Unntaket er Felles regler, der alle tre trinnene skårer høyere i 2018. En lavere andel elever, særlig på 10. trinn, svarer at de opplever mobbing i 2018. Samtidig viser analyser av tallene at endringene i samleskåren Mobbing på skolen har liten reell betydning.

Størst forskjeller mellom 7. og 10. trinn

Elevene på 7. trinn skårer jevnt over høyere på læringsmiljøindeksene sammenlignet med elever på 10. trinn og vg1. Generelt er forskjellene størst mellom 7. trinn og de øvrige trinnene, mens det er færre og mindre forskjeller mellom 10. trinn og vg1. Rapporten går ikke inn på mulige forklaringer til forskjellene mellom trinnene.

Nedgang i motivasjon for 7. trinn i fem fylker

På fylkesnivå er det generelt små forskjeller mellom fylkene på mer eller mindre samtlige indekser. Fem fylker har imidlertid hatt en betydelig reduksjon over tid i perioden 2015-2018 for 7. trinn på indeksen Motivasjon. Dette gjelder Østfold, Akershus, Vestfold, Hordaland og Troms.

Elevundersøkelsen