Analysar av læringsmiljøindeksane i Elevundersøkelsen 2019

Motivasjonen til elevane på 7. trinn går ned i perioden 2016-2019. For dei andre læringsmiljøindeksane er tala stabile både på nasjonalt og fylkesnivå.

I rapporten blir læringsmiljøindeksane frå Elevundersøkelsen analyserte på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. 

Dei ulike indeksane på Skoleporten består nokre stader av eitt enkelt spørsmål, andre stader av fleire spørsmål som er slått saman. Samleskåren Mobbing på skolen viser delen elevar som seier at dei blir mobba av medelevar, av vaksne på skolen og/eller digitalt på skolen 2 eller 3 gongar i månaden eller meir.

Følgjande indekser inngår og er publiserte i Skoleporten:
• Trivsel
• Støtte fra lærerne
• Støtte hjemmefra 
• Faglig utfordring 
• Vurdering for læring 
• Læringskultur 
• Mestring
• Motivasjon
• Elevdemokrati og medvirkning
• Felles regler
• Utdanning og Yrkesveiledning
• Mobbing på skolen

Fleire tal frå Elevundersøkelsen

Hovudfunn

  • Motivasjonen på 7. trinn går ned
  • 7. trinn skårar generelt høgare enn 10. trinn
  • Små forskjellar mellom fylke

Motivasjonen for elevar på 7. trinn går ned over tid

Nasjonale tal viser at elevar på 7. trinn rapporterer lågare nivå av motivasjon i 2019 samanlikna med 2016. Denne nedgangen ser vi i 15 fylke og Aust-Agder hadde størst nedgang i perioden. Det er ikkje liknande nedgang i motivasjon på 10. trinn eller for Vg1.

For dei andre læringsmiljøindeksane svarar elevane på 7. trinn, 10. trinn og Vg1 stabilt i perioden 2016-2019.

7. trinn skårar generelt høgare enn 10. trinn

Analysane på nasjonalt nivå viser at elevane på 7. trinn generelt skårar høgare på læringsmiljøindeksane i Skoleporten enn elevar på 10. trinn. Eksempelvis rapporterer elevar på 7. trinn om høgare motivasjon enn elevar på 10. trinn. Det er få vesentlege forskjellar mellom 10. trinn og Vg1 på indeksane. Rapporten gir ikkje forklaringar på forskjellane mellom trinna.

I hovudsak små forskjellar mellom fylke

På fylkesnivå er det forskjellar mellom fylka på nesten alle indeksar, men generelt er desse forskjellane små.

Om Elevundersøkelsen

  • Nettbasert spørjeundersøking der elevar frå 5. trinn til siste år på vidaregåande skole får seie si meining om tilhøve som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Frivillig for andre trinn frå og med 5. trinn.
  • 451 100 elever svarte på undersøkinga hausten 2019. Det er det høgaste talet nokosinne.
  • Gir lærarar, skoleleiarar og skoleeigarar informasjon om korleis elevane opplever skolekvardagen, slik at skolen kan følge opp med rette tiltak.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for gjennomføringa av undersøkinga, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarleg for analysane.

Endringar i Elevundersøkelsen

I Elevundersøkelsen 2016 vart definisjonen av mobbing og spørsmålet om mobbing endra og det vart lagt til spørsmål om mobbing, og fjerna spørsmåla om krenkingar. Resultata om mobbing kan derfor ikkje direkte samanliknast med resultata frå tidlegare år.  Les meir om endringane.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!