Sluttrapport

Et mangfold av vurderingspraksiser

Mange skoler har kommet langt med å etablere tydelige mål for elevenes læring og med å involvere elevene. Samtidig har mange av skolene ikke lyktes med å etablere en vurderingskultur blant hele personalet.

Dette sier sluttrapporten i et forskningsprosjekt om individuell vurdering i skolen. Prosjektet ble gjennomført av NTNU i samarbeid med SINTEF, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Store forskjeller i vurderingspraksis

Studien viser at det finnes et mangfold i vurderingspraksiser, både på kollektivt og på individuelt plan i norske skoler. Det er variasjoner i praksis mellom skoler og skoleslag, men også internt i skoler. Resultatene viser at mange skoler har kommet godt i gang med å etablere tydelige mål for elevenes læring, og å involvere elevene i eget vurderingsarbeid. Skoler som har deltatt i satsingen «Vurdering for læring», skiller seg ut ved at de arbeider mer systematisk med vurdering enn de som ikke har deltatt. Samtidig viser studien at mange av skolene ikke har lyktes med å etablere en vurderingskultur på hele skolen, blant hele personalet, der elevenes læring står sentralt.

Kompetanse og tro på egne ferdigheter har betydning

Som del av prosjektet har NTNU sett nærmere på hvilke forhold som påvirker lærernes vurderingspraksis. Resultatet viser at lærernes vurdering av egen vurderingskompetanse har betydning for god praksis. Lærere som har tiltro til eget vurderingsarbeid, har en bedre vurderingspraksis enn lærere som har en lavere vurdering av egne ferdigheter. Et annet forhold som har betydning for lærerens vurderingspraksis er deres formelle lærerutdanning. Lærere med fagutdanning på universitet/høgskole og praktisk-pedagogisk utdanning, oppgir at de har en bedre vurderingspraksis enn lærere med allmennlærerutdanning.

Skoleledelsen er avgjørende

Skolens ledelse har en avgjørende rolle for utviklingen av skolens vurderingskultur og vurderingspraksis. Måten skolelederen legger til rette for utviklingsarbeid i skolen på, har betydning for hvilke spenninger og motsetninger som oppstår i skolekulturen, når endringer og utvikling skal foregå. Intervju- og observasjonsdataene tyder på at ledelsens rolle kan bidra til enten å hemme eller å fremme utviklingsarbeidet. De kvantitative dataene viser også at det er en sterk sammenheng mellom skolens vurderingspraksis og skoleledelse.

Elevene synes vurdering er viktig

Elevene gir klart uttrykk for at gode tilbakemeldinger fra lærer og medelever er viktig for egen læring. Elevene mener at tydelige mål og kriterier, og at de selv er aktive i egen og andres læringsprosess, bidrar til læring, motivasjon og mestring. Samtidig viser resultatene at graden av elevmedvirkning i vurderingsarbeidet er jevnt over relativt lav på alle trinn. Elevene etterlyser mer varierte undervisningsformer og mer elevaktiv undervisning. Resultatet viser at lærerne i liten grad benytter tilbakemeldinger fra elevene og resultater fra vurderinger i det videre arbeidet med egen undervisning.